Privaatsuspoliitika

Teie andmete kaitse tagamine on AXA´i jaoks väga oluline. Väärtustame Teie usaldust ja soovime, et mõistaksite, kuidas me kogume, kaitseme ning kasutame Teie kohta käivat personaalset teavet.

Kuidas kasutame ja kaitseme isikuandmeid

Teie andmete kaitse tagamine AXA´i (edaspidi „clp.partners.axa/ee“) poolt on meie jaoks väga oluline. clp.partners.axa/ee omanikuks on ja seda haldab AXA, Inc. Väärtustame Teie usaldust ning soovime, et Te mõistaksite, millist informatsiooni me kogume ning kuidas seda kaitseme ja kasutame. Käsitleme personaalset teavet – avalikustamisele mittekuuluvaid Teie isikuandmeid – lugupidavalt ning kooskõlas käesolevate Andmekaitsereeglitega. Teave Teie isikuandmete kohta on aga meile vajalik oma seatud eesmärkide saavutamiseks, et saaksime Teile pakkuda oma tooteid ja teenuseid.

Käesolevate Andmekaitsereeglite eesmärgiks on teavitada, kuidas me kogume, kasutame ja avalikustame Teie poolt Internetis clp.partners.axa/ee külastamisega meie poolt talletatavaid isikuandmeid. Käesolevate Andmekaitsereeglite eesmärgiks on teavitada, kuidas me kogume, kasutame ja avalikustame Teie poolt Internetis clp.partners.axa/ee külastamisega meie poolt talletatavaid isikuandmeid.

Meie Andmekaitsereeglid

Meie Andmekaitsereeglid on järgmised:

 • Kirjeldame, milliseid isikuandmeid me kogume, kuidas me neid kaitseme ja millisel viisil me võime neid kasutada.

 • Korraldame oma klientide ning Veebilehe külastajate isikuandmete füüsilised, elektroonilised ja protseduurilised kaitsemeetmed.

 • Isikuandmeid ei loovutata kõrvalistele äriühingutele ega tarbijaaruannete andmeid teistele Seotud Ühingutele, välja arvatud allpool toodud juhtudel.

 • Kõrvalistelt äriühingutelt, kes pakuvad meile teenuseid ja kellele avaldame isikuandmeid, nõuame meie Andmekaitsereeglite standardite järgimist.

Palume alljärgnevalt täpsemalt tutvuda, kuidas Teie kohta käivaid isikuandmeid töödeldakse ja kaitstakse. Andmekaitsereeglid sisaldavad näiteid, milliseid andmeid me võime koguda ja milliste äriühingute või kolmandate isikutega võidakse andmeid jagada. Näited on illustratiivse iseloomuga ja need ei ole käsitletavad ammendava loeteluna meie poolt andmete talletamise või selle loovutamise viisidest.

Talletatav teave
 • Online andmed ning andmete talletamine. Te võite meid Internetis külastada anonüümselt, avaldamata enda ükskõik millist informatsiooni, kaasa arvatud oma e-posti aadressi. Sellisel juhul talletavad meie veebiserverid Teie poolt Interneti juurdepääsuks kasutatud domeeni nime, nagu näiteks “aol.com” või “yahoo.com”, ja veebilehe aadressi, kust Te tulite ja millist järgmisena külastasite. Me võime valida äriühinguid väljastpoolt, kes pakuvad meie nimel teenuseid, ja kasutada seda informatsiooni Veebilehe külastuste arvu, sellel veedetud keskmise aja, Veebilehe sirvimiste arvu ja muude Veebilehe külastajatega seotud üldiste statistiliste näitajate arvutamiseks. Me võime seda informatsiooni kasutada ka lehe toimimise jälgimiseks ning muutmaks selle kasutamist lihtsamaks ja mugavamaks. Võime koondada talletatud statistikat meie klientide, müügitulemuste, käibe ning teenuste osas ning loovutada selliseid statistilisi andmeid ka kolmandatele isikutele. Selliste statistiliste andmete kolmandatele isikutele edastamisel ei sisalda edastatavad andmed isikut identifitseerivaid isikuandmeid, välja arvatud kui Te olete eelnevalt nõustunud Teie jaoks vajalike andmete edastamisega. Lisaks on Veebilehel osi, millel võib osutuda vajalikuks Teie isikuandmete kogumine teatud eesmärgil selleks, et saaksime Teile pakkuda Teie poolt soovitud informatsiooni.

 • Küpsised (Cookies). Küpsised on väikesed andmefailid, mis talletatakse Teie veebibrauseri poolt Teie arvuti kõvakettale. Sarnaselt tuhandetele teistele veebilehtedele kasutame ka meie küpsiseid Teie poolt veebi sirvimise hõlbustamiseks ja Veebilehe külastatavuse hindamiseks. Küpsiste abil on meil võimalik Teile esitleda tavapakkumisi või pakkuda Teile huvipakkuvat teavet. Võime kasutada küpsiseid ka Teie äratundmiseks järgnevatel külastustel või Teie kasutajanime säilitamiseks, et Te ei peaks seda igal külastusel uuesti sisestama. Teil on võimalik määrata, et Teie brauser teavitaks küpsise saamisest või seadistada oma brauser hoiduma saadetavate küpsiste vastuvõtmisest. Palume aga tähele panna, et küpsiste keelamisega võite Te enda suhtes piirata meie lehe funktsionaalsust.

 • Lingid teistele veebilehtedele. Me ei vastuta Veebilehel lingitud veebilehtede poolt andmekogumise viiside eest. Me ei saa garanteerida, kuidas nemad küpsiseid kasutavad või kas nad saadavad Teie arvutisse küpsiseid, mis võimaldavad Teid personaalselt identifitseerida. Te peaksite hoolikalt läbi lugema iga külastatava veebilehe andmekaitsereeglid, mõistmaks, kuidas nad andmeid koguvad, kasutavad ja avalikustavad.

 • Teabevahetus e-posti vahendusel. Aeg-ajalt võime saata Teile e-posti teel kasulikku informatsiooni, sealhulgas informatsiooni meie toodete ja teenuste kohta või pakkumiste kohta teistelt Seotud Ühingutelt ja kolmandatelt isikutelt. Samas antakse Teile ka valikuvõimalus selliseid e-kirju mitte saada.

 • Krüptimine. Kaitsmaks Veebilehe kaudu laekuvaid andmeid, kasutame krüptimise ja autentimise vahendeid. Väljaspool Veebilehte toimuv teabevahetus e-posti vahendusel ei pruugi siiski olla kaitstud. Kui kavatsete meile saata eriti konfidentsiaalset teavet, nagu näiteks krediitkaardi numbri, võib olla soovitav, et teataksite selle meile kas telefonitsi või tavapostiga.

 • Külastajad/Registreeritud kasutajad. Veebilehe külastajana võib Teil Veebilehe kindlatele funktsioonidele olla juurdepääs ilma oma isikut või muud Teie kohta käivat teavet avaldamata. Selliste funktsioonide kasutamisel me ei kogu ega talleta Teie kohta mitte mingisugust informatsiooni. Samas võime aga Teilt teistele funktsioonidele juurdepääsu saamiseks ja nende kasutamiseks nõuda Teie kasutajana registreerimist. Kui Te olete ennast juba kasutajana registreerinud, võime koguda isikuandmeid Teie poolt Veebilehe kasutamise ajal.

Andmete loovutamine ja kellele me võime andmeid loovutada

Meie poolt talletatavaid andmeid võime avaldada kolmandatele isikutele allpool märgitud juhtudel. Need isikud, kellele me andmeid avaldame, on kohustatud neid kasutama üksnes selleks ettenähtud eesmärkidel. Andmeid võib avaldada järgmistel juhtudel:

Andmete loovutamine teenusepakkujatele

Meie poolt talletatavaid isikuandmeid võime avaldada teistele isikutele, kelleks on näiteks kindlustusagendid, pangad ja vahendajad, kes pakuvad meile või meie nimel Teile selliseid teenuseid, nagu:

 • meie toodete ja teenuste turustamine;

 • pettuste tõkestamine; ja

 • meie tarkvara hooldus ja arendus.

Kõigil juhtudel nõuame nendelt teenusepakkujatelt, kellele isikuandmeid loovutatakse, meie Andmekatsereeglite järgimist ning andmete kasutamist üksnes eesmärgil, milleks me neid oleme kogunud. Teenusepakkujatele loovutatakse isikuandmeid üksnes selleks, et saaksime Teid paremini teenindada.

Andmete loovutamine teistele Seotud Ühingutele

Teistele Seotud Ühingutele võime avaldada selliseid isikuandmeid nagu nimi, aadress, telefoninumber ja teave tehingu või toimingu kohta. Meiega Seotud Ühingud tegutsevad väga erinevatel tegevusaladel, alates finantsteenuste osutamisest (nagu näiteks kindlustus- ja laenuandmine) kuni tarbekaupade pakkumiseni (nagu näiteks seadmed ja valgustid). Võime avalikustada isikuandmeid teistele Seotud Ühingutele sellistel eesmärkidel, nagu näiteks:

 • Teie taotluste täitmiseks; ja

 • Teile selliste toodete ja teenuste pakkumiseks, millest Te võiksite meie hinnangul huvitatud olla.

Selliste toodete ja teenuste pakkumine, millest Te võiksite meie hinnangul huvitatud olla

Võime avaldada talletatavaid isikuandmeid teistele finantsasutustele (nagu näiteks pankadele), kellega meil on ühisturustusalased kokkulepped ning kellega koostöös pakume oma tooteid ja teenuseid.

Andmete loovutamine seaduses sätestatud juhtudel

Lisaks eeltoodule võime andmeid loovutada ka seaduses lubatud või nõutud juhtudel. Näiteks võime avaldada andmeid järelevalvet teostavatele asutustele või riigi kindlustusvaldkonnaga tegelevatele ametnikele.

Muudel eesmärkidel andmete loovutamisest hoidumine

Me ei loovuta Teie isikuandmeid mitte ühelegi kõrvalisele ühingule muudel eesmärkidel kui on ülalpool kirjeldatud. Näiteks me ei müü isikuandmeid kolmandatele äriühingutele, kes soovivad Teile pakkude oma tooteid ja teenuseid. Võime küll ise pakkuda selliste kolmandate äriühingute nimel Teile tooteid või teenuseid, kuid me ei edasta neile teavet Teie isikuandmete kohta.

Lingid teistele veebilehtedele

clp.partners.axa/ee võib sisaldada linke teistele veebilehtedele, nagu näiteks AXA´i edasimüüjatele ja müügipartneritele. Kuigi püüame linkida üksnes sellistele veebilehtedele, mis jagavad meie kõrgeid standardeid ja austavad privaatsust, ei vastuta me teiste veebilehtede sisu ega nendel rakendatavate andmekaitse- ega turvameetmete eest.

Andmeturve

Kaitsmaks Teie isikuandmeid lubamatu või kohatu juurdepääsu eest, tagame nende suhtes range füüsiliste, elektrooniliste ja protseduuriliste turvameetmete rakendamise kooskõlas kohalduvate standarditega. Võimaldame isikuandmetele juurdepääsu üksnes sellistele töötajatele ja teenusepakkujatele, kes vajavad neid andmeid õiguspärase majandustegevuse raames abistamaks Teie päringule või taotlusele vastamisel. Töötajate suhtes, kes rikuvad Andmekaitsereegleid, kohaldatakse distsiplinaarvastutust.

Juurdepääs talletatud andmetele

Teil on võimalik Veebilehe kaudu talletatavaid andmeid läbi vaadata, kustutada, tühistada või uuendada, võttes meiega ühendust allpool kirjeldatud viisil.

Ühenduse võtmine

Kui Teil on käesolevate Andmekaitsereeglitega seoses mingeid küsimusi, palun võtke meiega ühendust „võtke meiega ühendust“ lehe kaudu. Kõik Teie küsimused ja soovitused meie Andmekaitsereeglite osas on oodatud ja alati teretulnud.

Andmekaitsereeglite muutmine

Palun tutvuge käesolevate Andmekaitsereeglitega regulaarselt, et oleksite teadlik võimalikest muudatustest. Kuigi me jätame endile õiguse käesolevate Andmekaitsereeglite muutmiseks ja täiendamiseks, teavitame me kõigist olulisematest muudatusest ka Veebilehe vahendusel 30 päeva jooksul arvates vastava muudatuse tegemisest.

„Välja jätmine“ – tarbijate valikud jagamisele kuuluvate andmete suhtes

Oleme kohustunud isikuandmeid kaitsma ning neid kasutama või jagama üksnes viisidel, millega täiustatakse või laiendatakse meie poolt Teile pakutavaid teenuseid. Tehes clp.partners.axa/ee veebilehel käesolevate Andmekaitsereeglite aktsepteerimise kasti linnukese, nõustute isikuandmete või tarbijaaruandeandmete ülalkirjeldatud tingimustel jagamisega.

Kui Te sõlmite clp.partners.axa/ee vahendusel suhte mõne äriühinguga finantstoote või -teenuse saamiseks, varustatakse Teid nimetatud äriühingu andmekaitsereeglitega ning Teile võidakse anda võimalus oma isikuandmete või tarbijaaruandeandmete jagamisest keeldumiseks. Vaatamata sellele, käesoleva Veebilehe sirvimisel ei pakuta teabe jagamisest keeldumise võimalust seni, kuni olete sõlminud kliendisuhte.

Käesolevate Andmekaitsereeglite põhimõtted ja reeglid asendavad kõiki eelnevaid samasisulisi teateid ja avaldusi.

Käesolevaid Andmekaitsereegleid ei kohaldata Teie suhetele äriühingutega, mis ei kuulu AXA´i, nagu näiteks pangad ja sõltumatud kindlustusagendid. Nende oma andmekaitsereeglitega määratletakse see, mil viisil nad koguvad, kasutavad ja loovutavad Teie poolt neile edastatud isikuandmeid.

Käesolevaid Andmekaitsereegleid kohaldatakse ainult AXA´i andmekogumise viisidele.