Veebilehe

Enne käesoleva veebilehe kasutamist palume hoolikalt läbi lugeda käesolevad kasutamistingimused.

AXA kindlustus- ja finantseerimisteenuseid pakkuvate äriühingute ühendus (edaspidi „AXA“) võimaldab Teil kasutada käesolevatele kasutamistingimustele vastavat Interneti veebilehte (edaspidi „Veebileht“), mida võime aeg-ajalt uuendada ilma sellest ette teatamata. Veebileht pakub võimalusi mitmesuguste teenuste kasutamiseks, sealhulgas, kuid mitte ainult saada informatsiooni AXA äriühingute ühenduse toodete ja teenuste kohta, samuti võimaluse saada informatsiooni ka AXA´i ja sellega seotud äriühingute (edaspidi „Seotud Ühingud“) ning kolmandatest isikutest teenusepakkujate (edaspidi „Teenusepakkujad“) vahendusel pakutavate muude finants- ja olmeteenuste ning -toodete kohta. Veebilehe ja sellel pakutavate teenuste kasutamine toimub kasutamistingimuste ning kõigi kohaldamisele kuuluvate seaduste alusel. Veebilehe mõnede alajaotuste osas võidakse sätestada täiendavaid või erinevaid tingimusi, mil need esitatakse vastavas alajaotuses. Igas riigis, kus AXA tegutseb ei pruugi kõik Veebilehel kirjeldatud teenused ja materjalid olla täies mahus kasutamiseks kättesaadavad. Kui Veebilehel ja kasutamistingimustes ei ole sätestatud teisiti, laienevad käesolevad kasutamistingimused ka kõigile Veebilehele tulevikus lisatavatele teenustele ja materjalidele.

PALUME KÄESOLEVAD KASUTAMISTINGIMUSED HOOLIKALT LÄBI LUGEDA. MISTAHES TINGIMUSEGA MITTENÕUSTUMISEL PALUME KÄESOLEVAT VEEBILEHTE EGA SELLEL OLEVAT INFORMATSIOONI MITTE KASUTADA. KÄESOLEVATE KASUTAMISTINGIMUSTEGA NÕUSTUMIST KÄSITLETAKSE SIDUVA NÕUSTUMUSENA KÕIGI SELLES SISALDUVATE ALLJÄRGNEVATE SÄTETE JA TINGIMUSTEGA.

Piiratud kasutamisõigus

Vastavalt käesoleva kokkuleppe sätetele ja tingimustele annab AXA Teile mitte-eksklusiivse, mitteüleantava ja piiratud õiguse sirvida, kasutada ja taasesitada Veebilehte ja sellel paiknevaid materjale. Teie aga kohustute mitte häirima ega mitte püüdma ühelgi viisil häirida Veebilehe toimimist.

AXA annab Teile nõusoleku tutvuda käesoleval Veebilehel esitatud informatsiooniga (edaspidi “Materjalid”) ning Teil seda isiklikuks mitteäriliseks otstarbeks alla laadida. Selline õigus ei tähenda Materjalide omandiõiguse üleandmist. Materjalide koopiate suhtes kohaldatakse järgmisi piiranguid: 1) Materjalide allalaadimisel tuleb kõikidel Materjalide koopiatel säilitada märked autoriõiguste ning muud andmed omandiõiguse kohta; 2) keelatud on Materjalides mistahes muudatuste tegemine, samuti nende reprodutseerimine, avalik esitamine, levitamine või muul viisil avalik või ärilisel eesmärgil kasutamine; 3) keelatud on Materjalide üleandmine kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul kui Te olete neid eelnevalt informeerinud käesolevatest kasutamistingimustest ning nad on nendega nõustunud; 4) Veebilehel esitatud graafikat ei ole lubatud kasutada ilma selle juurde kuuluva tekstita; ja 5) kõigis Materjalide koopiates tuleb Teil nõuetekohaselt viidata sellise Materjali algallikale. Teil tuleb kinni pidada ka kõigist muudest Veebilehel esitatud piirangutest, sest seda võidakse aeg-ajalt uuendada. Veebilehel avaldatud Materjalide autoriõigus ning nendega kaasnevad õigused, välja arvatud õigusaktid ning käesoleval Veebilehel eraldi teisiti näidatud, kuuluvad AXA´ile. Käesolev Veebileht, sealhulgas kõik Materjalid, on autoriõiguse objektiks ning on ülemaailmselt kaitstud autoriõiguse seaduste ja vastavate rahvusvaheliste lepingutega. Käesolevat Veebilehte kasutades olete kohustatud täitma kõiki ülemaailmseid autoriõiguse seadusi ning hoiduma Materjalide igasugusest omavolilisest kopeerimisest. Juhul, kui käesolevaga ei üheseltmõistetavalt märgitud teisiti, ei anna AXA Teile ühtegi otsest ega kaudset õigust mitte ühelegi patendile, kaubamärgile, autoriõigusele ega ärisaladusele.

Pakkumise välistus

KÄESOLEVAL VEEBILEHEL ESITATUD TEAVE EI OLE KÄSITLETAV AXA´I VÕI SEOTUD ÜHINGUTE EGA NENDE EEST TEHTAVA PAKKUMISENA VÕI SOOVINA NÕUSTADA PAKKUMIST ÜHEGI TURVA- VÕI KINDLUSTUSTOOTE MÜÜMISEKS.

Professionaalse nõustamise välistus

Veebilehel avaldatud teave kannab üksnes sellel määratletud valdkondade kohta üldise teabe andmise eesmärki. Avaldatud teave ei ole käsitletav õigus-, raamatupidamis-, maksu- ega finantsnõustamisena ning see ei ole mõeldud kasutamiseks vastavalt üksiku kliendi spetsiifilistele vajadustele. KÕIK KÄESOLEVAL VEEBILEHEL AVALDATUD TEAVE, ARVAMUSED JA NÕUANDED TULEB LASTA HINNATA, KONSULTEERIDES NEID ÕIGUS-, RAAMATUPIDAMIS-, MAKSU-, INVESTEERIMIS- VÕI MUU FINANTSVALDKONNA ASJATUNDJAGA. 

VASTUTUSE VÄLISTUS

TE SAATE ARU NING NÕUSTUTE SELLEGA, ET: (1) KASUTATE VEEBILEHTE JA SELLEL PAKUTAVAID TEENUSEID JA AVALDATUD MATERJALE ÜKSNES JA AINULT OMAL VASTUTUSEL, JA (2) MATERJALID VÕIVAD SISALDADA EBATÄPSUSI NING TRÜKIVIGU. AXA, SEOTUD ÜHINGUD NING TEENUSEPAKKUJAD EI GARANTEERI MATERJALIDE ÕIGSUST EGA TÄIELIKKUST, SAMUTI ÜHEGI NÕUANDE, ARVAMUSE, AVALDUSE VÕI VEEBILEHEL ESITATUD VÕI SELLE KAUDU KÄTTESAADAVAKS TEHTUD MUU INFORMATSIOONI USALDUSVÄÄRSUST. TE NÕUSTUTE SELLEGA, ET KASUTATE KÕIKI MATERJALE, HINNANGUID, NÕUANDEID, ARVAMUSI, MÄRKMEID JA ANDMEID OMAL VASTUTUSEL.

AXA, SEOTUD ÜHINGUD JA TEENUSEPAKKUJAD (VIIMASED ÜKSNES NENDE ENDI MATERJALIDE SUHTES) JÄTAVAD ENDALE ÕIGUSE VASTAVALT OMA ÄRANÄGEMISELE PARANDADA VEEBILEHE MISTAHES OSAS AVALDATUD ANDMETES ESINEVAID VIGU VÕI ESITATUD ANDMEID TÄIENDADA. TEEME MÕISTLIKKE JÕUPINGUTUSI TEIE VARUSTAMISEKS AJAKOHASE JA ÕIGE TEABEGA. SAMAS JÄTAME ENESELE ÕIGUSE TEHA TÄIENDUSI JA/VÕI MUUDATUSI EBAÕIGEKS OSUTUNUD ANDMETES. AXA, SEOTUD ÜHINGUD NING TEENUSEPAKKUJAD (VIIMASED ÜKSNES NENDE ENDI MATERJALIDE SUHTES) VÕIVAD TEHA VEEBILEHEL, VEEBILEHEL ESITATUD MATERJALIDE JA TOODETE, RAKENDUSTE, TEENUSTE JA HINDADE OSAS (KUI ON MÄRGITUD) IGAL AJAL KA MUID MUUDATUSI ILMA SELLEST ETTE TEATAMATA.

NII VEEBILEHT, VEEBILEHEL ESITATUD TEAVE JA MATERJALID KUI KA VEEBILEHEL KÄTTESAADAVAKS TEHTUD TARKVARA ON ESITATUD „SELLISENA NAGU NAD ON“ NING NEILE EI LAIENE MINGEID OTSESEID EGA KAUDSEID TAGATISI VÕI GARANTIISID, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT GARANTIID KAUBANDUSLIKELE NÕUETELE VASTAVUSE, RIKKUMATUSE VÕI MINGIKS ERIOTSARBEKS SOBIVUSE KOHTA.

MÕNES JURISDIKTSIOONIS EI OLE KAUDSETE GARANTIIDE VÄLISTAMINE LUBATUD. SELLEST JOHTUVALT EI PRUUGI MÕNED ÜLALNIMETATUD GARANTIIDE VÄLISTAMISED TEIE PUHUL KOHALDUDA.

Piiratud vastutus

KINNITATE, ET OLETE ARU SAANUD JA NÕUSTUTE SELLEGA, ET AXA, SEOTUD ÜHINGUD EGA TEENUSEPAKKUJAD EI VASTUTA ÜHEGI OTSESE, KAUDSE, ETTENÄGEMATU, ERILISE, VAHETU EGA NÄILIKU KAHJU EEST, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT KAHJUD, KULUTUSED VÕI TOODETE KAOTSIMINEK, KASUTAMISVÕIMALUSTE VÕI ANDMETE KAHJUSTUMINE, NENDE SOETAMISE VÕI KASUTAMISEGA KAASNENUD KULUD, KAHJUD VÕI VÄÄRTUSE VÄHENEMINE VÕI MUU MITTEVARALINE KAHJU. SEDA ISEGI JUHUL, KUI MEID ON INFORMEERITUD TAOLISTE KAHJUDE TEKKIMISE VÕIMALUSEST NING SELLINE KAHJU VÕIB OLLA PÕHJUSTATUD: (i) TEIE-POOLSEST VEEBILEHE KASUTAMISEST VÕI OSKAMATUSEST KASUTADA VEEBILEHTE, TEENUSEID VÕI MATERJALE; VÕI (ii) ASENDUSTOODETE JA/VÕI -TEENUSTE HANKIMISEST; VÕI (iii) VEEBILEHE VAHENDUSEL TEHTUD TEHINGU ALUSEL SAADUD MISTAHES ANDMETE, TEABE, TOODETE VÕI TEENUSTE KASUTAMISEST; VÕI (iv) MISTAHES KOLMANDA ISIKU AVALDUSEST VÕI TEGEVUSEST; VÕI (v) MISTAHES MUUST VEEBILEHE VÕI SELLEL PAKUTAVA TEENUSE VÕI MATERJALIDEGA SEOTUD ASJAOLUST.

MÕNES JURISDIKTSIOONIS EI OLE TEATUD TAGATISTE VÄLISTAMINE VÕI VASTUTUSE PIIRAMINE VÕI VÄLISTAMINE ETTENÄGEMATU VÕI PÕHJUSLIKUS SEOSES OLEVA KAHJU PUHUL LUBATUD. SELLEST JOHTUVALT EI PRUUGI MÕNED ÜLALNIMETATUD PIIRANGUD TEIE PUHUL KOHALDUDA.

Kolmandate isikute veebilehed

Teie mugavuse huvides võivad AXA ja Seotud Ühingud avaldada Veebilehel linke kolmandate isikute hallatavatele veebilehtedele. Selliseid veebilehti kasutades lahkute aga käesolevalt Veebilehelt. Juhul, kui otsustate külastada mõnda lingi all olevat veebilehte, siis Te teete seda omal riisikol ning vastavalt selle veebilehe kasutamistingimustele ja -nõuetele, sest selle turvalisuse nõuded võivad erineda käesoleva Veebilehe omadest. Sellistel veebilehtedel esinevate võimalike viiruste ja kahjulike mõjurite suhtes kaitsemeetmete rakendamine on Teie enda kohustuseks. AXA ega Seotud Ühingud ei anna sellega seoses mingit garantiid ega kinnitust ega toeta ühtegi lingi all olevat veebilehte ega sellel avaldatud teavet ega ühtegi nendel kirjeldatud toodet või teenust. Esitatud lingid ei tähenda seda, et AXA, Seotud Ühingud või Veebilehe finantseerijad toetaksid või oleksid linkidega seotud või nende vahendusel kättesaadavad või et mistahes lingi all olev veebileht oleks volitatud kasutama mistahes AXA´i, Seotud Ühingute või nende tütarettevõtjate kaubamärke, ärinimesid, logosid või autoriõiguse sümboleid. 

Viirused

Arvestades asjaolu, et Internetis valitseb alati oht puutuda kokku arvutiviirustega, peame vajalikuks hoiatada Teid võimalikust arvutisüsteemi nakatumise ja saastumise ohust. Olete ise kohustatud kontrollima, et Teie poolt Internetist allalaetud materjalides ei esineks viiruseid. AXA ega Seotud Ühingud ei vastuta mitte ühegi viiruste või samalaadsetest mõjuritest põhjustatud kahjude eest ning seda isegi juhul, kui viirusega nakatumine või muu kahjulik tagajärg tulenes käesoleva Veebilehe külastamisest. Kuivõrd AXA ega Seotud Ühingud selle eest ei vastuta, jäävad võimalikud arvutiviirustest põhjustatud kahjude likvideerimisega seotud hooldus- ja parandustööde kulud täies ulatuses Teie enda kanda.

Teie poolt antav teave

Veebilehel pakutavate teatud teenuste kasutamiseks võib olla nõutav kasutaja eelnev registreerimine. Käesoleval Veebilehel olevate registreerimis- ja taotlusvormide täitmisel olete kohustatud vastavalt nendes esitatule andma enda kohta tõest, täpset ja ajakohast teavet. Kui mistahes Teie poolt esitatud teave osutub vääraks, ebatäpseks, mittetäielikuks või aegunuks või kui AXA´il või mõnel Seotud Ühingul tekib põhjendatud kahtlus selles, et esitatud teave on ebaõige, ebatäpne, mittetäielik või aegunud, on AXA´il vastavalt oma äranägemisele õigus Teie juurdepääs Veebilehele peatada või tõkestada. Nõustute ka sellega, et juhul, kui AXA mistahes põhjusel tõkestab Teie juurdepääsu Veebilehele, sellel esitatud teenustele või Materjalidele, siis ei kanna AXA sellega seoses Teie ega ühegi kolmanda isiku ees mingit vastutust.

Lisaks registreerimise käigus esitatavale ning Veebilehe vahendusel mistahes muu teenuse kasutamisel esitatavale teabele (edaspidi „Lubatud Andmed“) ei soovi AXA ega Seotud Ühingud Teilt saada ning Te ei peaks ka ise Veebilehe vahendusel AXA´ile ega Seotud Ühingutele saatma konfidentsiaalset teavet ega eraelulisi või isklikke isikuandmeid. Nõustudes käesolevate Kasutamistingimuste ja Andmekaitsereeglitega annate oma nõusoleku selles, et ühtki Teie või Teie nimel tegutsevate isikute poolt AXA´ile edastavat teavet ega materjale, välja arvatud Lubatud Andmed, ei käsitleta konfidentsiaalsetena ega eraeluliste või isiklike isikuandmetena. Selliste andmete või materjalide edastamisel AXA´ile või Seotud Ühingutele annate Te sellega AXA´ile ja Seotud Ühingutele piiramatu, tagasivõtmatu, ülemaailmse, tasuta õiguse sellise andmete ja materjalide kasutamiseks, reprodutseerimiseks, esitlemiseks, avalikuks esitamiseks, edastamiseks, levitamiseks ning nende allkasutusse andmise lubamiseks. Samas annate sellega ka oma nõusoleku selles, et AXA ja Seotud Ühingud võivad vabalt kasutada ning võimaldada ka kolmandatel isikutel kasutada kõiki Teie või Teie nimel tegutsevate isikute poolt AXA´ile või Seotud Ühingutele edastatud ideesid, kontseptsioone või oskusteavet (know-how´d). Ühtlasi Te nõustute ka sellega, et AXA ja Seotud Ühingud ei soovi, et Te esitaksite ning Te kohustute ka AXA´ile mitte esitama sellist teavet või materjale, mis on halvustavad, ähvardavad, ebaviisakad, häirivad või muul viisil ebaseaduslikud või sisaldavad mõnele kolmandale isikule kuuluvaid materjale.

AXA ja Seotud Ühingud kasutavad Lubatud Andmeid kooskõlas käesoleval Veebilehel avaldatud Andmekaitsereeglitega.

Teadetetahvlid

Veebilehe koosseisu võib kuuluda teadetetahvleid ja jututubasid (edaspidi “Teadetetahvlid”), mis võimaldavad AXA´il ja Seotud Ühingutel tagasiside saamist ning kasutajatele omavahel reaalajas suhtlemist. Teadetetahvlite ja käesoleva Veebilehe kasutamise tingimuseks on see, et Te hoidute:

  • piiramast või takistamast teiste kasutajate poolt Teadetahvlite kasutamist;

  • saatmast või edastamast mistahes õigusvastast, ähvardavat, solvavat, halvustavat, laimavat, ebatsensuurset, vulgaarset, pornograafilist, teotava või sündsusetu sisuga teavet, sealhulgas kriminaalset või süüteo toimepanemisele suunatud teavet, või teavet mille edastamisega võib kaasneda tsiviilõiguslik kahju hüvitamise nõue või on muul viisil vastuolus mistahes kohaliku, siseriikliku, üleriigilise või rahvusvahelise seadusega;

  • saatmast või edastamast mistahes teavet, tarkvara või muud materjali, mis võib kahjustada või rikkuda kolmandate isikute õigusi, sealhulgas hoiduma sellise materjali edastamisest, mis võib kahjustada privaatsust või avalikke huve või mis on kaitstud autoriõiguse, kaubamärgi või muu varalise õigusega või millele laieneb vastavalt tuletatud teose õiguskaitse, kui omanik või õiguse valdaja ei ole eelnevalt andnud sellise teabe edastamiseks nõusolekut;

  • saatmast või edastamast mistahes viirust või mistahes informatsiooni, tarkvara või muid materjale, mis võivad sisaldada viirusi või muid kahjustavaid mõjureid;

  • saatmast või edastamast, samuti hoiduma mistahes muul viisil ära kasutamast teavet, tarkvara või muid materjale ärilistel eesmärkidel, või milline sisaldab reklaami.

Teile on arusaadav, et AXA ei ole kohustatud teostama järelevalvet Teadetetahvlite üle. Vaatamata sellele jätab AXA endale õiguse igal ajal mistahes informatsiooni avalikustamiseks, kui see on vajalik mistahes seadusest, õigusaktist tuleneva nõude või riigiorgani taotluse rahuldamiseks, või neid kohandada, keelduda nende avaldamisest või mistahes teavet või materjale kustutada täielikult või osaliselt juhul, kui need on AXA hinnangul mittekohased või vastuolus käesolevate Kasutamistingimustega.

Teated

AXA´i ja Seotud Ühingute poolt käesoleva Veebilehe registreeritud kasutajatele edastatavad teated, mis puudutavad Veebilehe või sellel pakutavate teenuste ja Materjalide kasutamist, edastatakse e-posti teel. Kõik Andmekaitsereeglitega või käesolevate Kasutamistingimuste muutmisega seotud teated avaldatakse Veebilehel.

Üldtingimused

AXA jätab endale õiguse vastavalt oma äranägemisele igal ajal käesolevaid Kasutamistingimusi ilma sellest ette teatamata muuta ja kohandada, täiendada neid uute osade lisamisega või eemaldada olemasolevaid osi kas täies ulatuses või osaliselt. Tutvumaks kehtivate Veebilehe kasutamise tingimustega, soovitame Teil regulaarselt taaskülastada käesolevat Veebilehte. Kasutamistingimustes tehtavad muudatused kehtivad alates nende avaldamisest. Juhul, kui Te jätkate Veebilehe, teenuste või Materjalide kasutamist Kasutamistingimuste muutmise järel, loetakse, et Te olete nõustunud tehtud muudatustega.

AXA ja Seotud Ühingud võivad igal ajal ilma ette teatamata Veebilehe või selle osa eemaldada, muuta, peatada või katkestada selle kasutamise. Samuti võivad AXA ja Seotud Ühingud ilma ette teatamata piirata teatud funktsioonide või teenuste kasutamist või piirata Teie juurdepääsu Veebilehele tervikuna või selle mõnele osale ning kandmata selle eest mingit vastutust. AXA ja Seotud Ühingud võivad ülalesitatud nõusoleku, õigused ja loa tühistada.

Kasutamistingimused moodustavad AXA´i ja Seotud Ühingute ning Teie vahel tervikliku lepingu käesoleva Veebilehe, teenuste ja Materjalide kasutamise osas. Mistahes pretensioonid seoses käesoleva Veebilehe, teenuste või Materjalide kasutamisega tuleb Teil esitada hiljemalt ühe (1) aasta jooksul arvates sellise pretensiooni või nõude aluse ilmnemisest. Juhul, kui vahekohtunik või pädeva jurisdiktsiooniga kohus mingil põhjusel leiab, et käesolevate Kasutamistingimuste mõni säte või selle osa ei ole kohaldatav, kuulub selline säte kohaldamisele suurimas lubatud ulatuses selliselt, et käesolevate Kasutamistingimuste sisu ei muutuks ning ülejäänud osas jääksid Kasutamistingimused täies ulatuses kehtima. Lõpetamisel jäävad kehtima käesolevate Kasutamistingimuste vastutuse piirangut käsitlevad sätted ning piirangud.

Kasutamistingimustega loetakse hõlmatuks ka kõik Veebilehel sisalduvad ning Teie poolt AXA´i ja Seotud Ühingute vahel sõlmitavates võimalikes lepingutes sisalduvad teated, reeglid, kokkulepped vastutuse välistamise ja piiramise kohta ning muud sätted.

Rahvusvahelised kasutajad ja õiguse valik

Käesolevat Veebilehte hallatakse, kasutatakse ning hoitakse AXA´i Rootsi tegevuskoha kaudu. AXA ega Seotud Ühingud ei anna mingit kinnitust selle kohta, et käesoleval Veebilehel avaldatud materjalid on kohased või kasutamiseks kättesaadavad nendes riikides, mida ei ole esitatud Andmekaitsereeglites ning materjalide kasutamine piirkondades, kus nende sisu on ebaseaduslik, on keelatud. Veebilehe kasutajana Te vastutate ka selle eest, et Veebilehe külastamisel ning sellele sisenemisel Te täidate kõiki kohaldamisele kuuluvaid rahvusvahelisi ja kohalikke õigusakte.

Kohaldatav õigus

Kasutamistingimustele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.