Δανειολήπτη

Προστατεύει τις οικονομικές υποχρεώσεις των δανειοληπτών όταν δεν είναι σε θέση να εργαστούν, λόγω ασθένειας, ατυχήματος ή ακούσιας ανεργίας.

Προστασία Δανειολήπτη

Η Προστασία Πιστωτικής Κάρτας καταβάλλει το ελάχιστο ποσό αποπληρωμής ή ένα ποσοστό του χρεωστικού υπολοίπου της πιστωτικής κάρτας σε περίπτωση ακούσιας ανεργίας, ατυχήματος ή ασθένειας. Επιπρόσθετα, σε περίπτωση θανάτου, σοβαρής ασθένειας ή μόνιμης ολικής ανικανότητας αποπληρώνει το χρεωστικό υπόλοιπο. 
 

Βασικές Καλύψεις
  • Ατύχημα και Ασθένεια

  • Σοβαρές Ασθένειες

  • Νοσοκομειακή Περίθαλψη

  • Μόνιμη Ολική Ανικανότητα

  • Ακούσια Ανεργία

  • Ασφάλιση Ζωής

Προστασία Πιστωτικής Κάρτας

Η Προστασία Πιστωτικής Κάρτας καταβάλλει το ελαχιστό ποσό αποπληρωμής ή ένα ποσοστό του χρεωστικού υπολοίπου της πιστωτικής κάρτας σε περίπτωση ακούσιας ανεργίας, ατυχήματος ή ασθένειας. Επιπρόσθετα, σε περίπτωση θανάτου, σοβαρής ασθένειας ή μόνιμης ολικής ανικανότητας αποπληρώνει το χρεωστικό υπόλοιπο. 

Προστασία Δανείου (Στεγαστικού, Καταναλωτικού, Αυτοκινήτου)

Η Προστασία Δανείου καταβάλλει το 100% των μηνιαίων δόσεων του δανείου σε περίπτωση ακούσιας ανεργίας, ατυχήματος ή ασθένειας. Στην περίπτωση θανάτου, σοβαρής ασθένειας ή μόνιμης ολικής ανικανότητας, αποπληρώνει το χρεωστικό υπόλοιπο του δανείου. Το προϊόν διευκολύνει την ομαλή αποπληρωμή του δανείου, εξασφαλίζοντας στον πελάτη τη διατήρηση της πιστοληπτικής του ικανότητας και του επιπέδου ζωής του ιδίου και της οικογένειάς του.

Προστασία Υπερανάληψης

Πολλοί πελάτες τραπεζών χρησιμοποιούν τη δυνατότητα υπερανάληψης για να καλύψουν βραχυπρόθεσμες ανάγκες τους σε ρευστότητα ή για μεγαλύτερες αγορές. Σε περίπτωση όμως αδυναμίας αποπληρωμής της υπερανάληψης οι τράπεζες ενδέχεται να ακυρώσουν αυτήν τη δυνατότητα, γεγονός που μπορεί να φέρει τους πελάτες σε δύσκολη θέση.

Για πελάτες τραπεζών με εγκεκριμένη δυνατότητα υπερανάληψης, η προστασία υπερανάληψης αποπληρώνει τουλάχιστον τους τόκους στην περίπτωση που ένας πελάτης χάσει τη δουλειά του ή αρρωστήσει. Σε περίπτωση θανάτου, μπορεί να αποπληρώσει το συνολικό ποσό της υπερανάληψης. 

* Τα προϊόντα που εμφανίζονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο: (α) ενδέχεται να μη διατίθενται στην Ελλάδα ή να διατίθενται με διαφορετικούς όρους από τους εμφανιζόμενους και (β) σε κάθε περίπτωση υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο. 
 

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το Προστασία Δανειολήπτη