Όροι χρήσης

Παρακαλώ μελετήστε προσεκτικά τους παρόντες Όρους, πριν να χρησιμοποιήσετε τον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο.

Οι ασφαλιστικές και χρηματοοικονομικές εταιρείες του ομίλου AXA (περαιτέρω "AXA") σας δίδουν τη δυνατότητα χρήσης του παρόντος διαδικτυακού Τόπου (περαιτέρω ο "Διαδικτυακός Τόπος"), υπό τους κατωτέρω Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, που ενδέχεται να ενημερώνονται από εμάς από καιρού εις καιρόν, χωρίς σχετική εξατομικευμένη ειδοποίησή σας. Ο παρόν Διαδικτυακός Τόπος σας δίδει τη δυνατότητα λήψης συγκεκριμένων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς, της πρόσβασης σε πληροφορίες για προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχονται από τον όμιλο AXA, και ενδέχεται να σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με άλλες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και προϊόντα ή υπηρεσίες και προϊόντα προς πελάτες που προσφέρονται από την AXA και τις συγγενείς της εταιρείες και από λοιπούς τρίτους προμηθευτές. Η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου και των υπηρεσιών υπόκεινται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης καθώς και στην εφαρμοστέα νομοθεσία. Ορισμένα πεδία του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου ενδέχεται να υπόκεινται σε πρόσθετους ή διαφορετικούς όρους και προϋποθέσεις χρήσης, που αναρτώνται στα πεδία αυτά. Οι υπηρεσίες και το υλικά που περιγράφονται στον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο δεν είναι διαθέσιμα προς χρήση σε όλες τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιούνται οι εταιρείες της AXA. Εξαιρουμένης της περιπτώσεως που προβλέπεται διαφορετικά, οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης θα καλύπτουν επίσης οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες και προϊόντα που προστίθενται στον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΜΕΛΕΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΜΗΝ ΕΙΣΕΡΧΕΣΤΕ Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΚΑΘ’ ΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ Η ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝ. Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΣΥΝΙΣΤΑ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΑΣ ΝΑ ΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ.

Περιορισμένη άδεια χρήσης

Υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στους παρόντες όρους, η AXA σας παρέχει ένα μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο και περιορισμένο δικαίωμα να έχετε πρόσβαση και να χρησιμοποιείτε τον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο, και το υλικό που έχει αναρτηθεί σε αυτόν. Συμφωνείτε να μη διακόπτετε ή να μην επιχειρείτε να διακόψετε τη λειτουργία του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

Η AXA σας δίδει το δικαίωμα να δείτε και να μεταφορτώσετε πληροφορίες (περαιτέρω το "Υλικό") του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου, μόνο για προσωπική σας χρήση. Η αναγνώριση του ανωτέρω δικαιώματος, δε συνιστά μεταβίβαση οποιουδήποτε δικαιώματος επί του Υλικού, και τα αντίγραφα του Υλικού υπόκεινται στους ακόλουθους περιορισμούς: 1) πρέπει να διατηρείτε, επί όλων των αντιγράφων του Υλικού που μεταφορτώνετε, όλα τα στοιχεία περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που περιλαμβάνονται στο Υλικό, 2) δεν πρέπει να τροποποιήσετε το υλικό καθ’ οιονδήποτε τρόπο, ή να το αναπαράγετε ή να το εκθέσετε δημόσια, να το παρουσιάσετε ή να το διανείμετε ή να το χρησιμοποιήσετε για οποιονδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, 3) δεν πρέπει να αποστείλετε το Υλικό σε οποιαδήποτε πρόσωπα, εκτός εάν τους ενημερώσετε σχετικά με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης και αποδεχτούν να αναλάβουν τις υποχρεώσεις αυτές, 4) δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε γραφικά του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου ξεχωριστά από το κείμενο που τα συνοδεύει και 5) θα πρέπει να επισημάνετε σε όλα τα αντίγραφα του Υλικού την πηγή προέλευσης του Υλικού, με το κατάλληλο λεκτικό. Δέχεστε να συμμορφώνεστε με κάθε πρόσθετους περιορισμούς αναφορικά με το Διαδικτυακό Τόπο, όπως θα ενημερώνεται από καιρού εις καιρόν. Η AXA έχει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και όλα τα λοιπά δικαιώματα επί του Υλικού του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου, εκτός αν άλλως προβλέπεται στον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο, το δε Υλικό στο σύνολό του προστατεύεται σε παγκόσμιο επίπεδο από νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και σχετικές διεθνείς συμβάσεις. Συμφωνείτε να τηρείτε το σύνολο της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας, σε παγκόσμιο επίπεδο, στο πλαίσιο της χρήσης από εσάς του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου και να απέχετε από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη αντιγραφή του Υλικού. Εκτός αν άλλως προβλέπεται στον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο, η AXA δε σας αναγνωρίζει οποιοδήποτε δικαίωμα, ρητό ή συνεπαγόμενο, σχετικά με ευρεσιτεχνίες, σήματα, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Μη Προσφορά

ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΔΕ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗ AXA Η ΤΙΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣ ΑΓΟΡΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

Μη Επαγγελματική Συμβουλή

Οι πληροφορίες που έχουν αναρτηθεί επί του Διαδικτυακού Τόπου στοχεύουν στο να αποτελέσουν πηγή γενικών πληροφοριών αναφορικά με τα ζητήματα τα οποία καλύπτουν, αλλά δεν συνιστούν συμβουλές νομικές, λογιστικές, φορολογικές ή οικονομικές εν γένει, και δεν είναι προσαρμοσμένες στις ειδικότερες συνθήκες του κάθε πελάτη. ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΑΠΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΤΙΜΗΘΟΥΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ Η ΑΛΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΡΗΤΩΣ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΣΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ: (1) Η ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ, ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΓΊΝΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ (2) ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ Η ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΛΑΘΗ. Η AXA, ΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΕΓΓΥΩΝΤΑΙ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ Η ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Η ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΣΥΜΒΟΥΛΗΣ, ΑΠΟΨΗΣ, ΔΗΛΩΣΗΣ Η ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ Η ΔΙΑΧΕΕΤΑΙ ΔΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΕΦΟΣΟΝ ΣΤΗΡΙΧΤΕΙΤΕ ΣΤΟ ΥΛΙΚΟ Η ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΨΗ, ΔΗΛΩΣΗ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ, Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ, ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ.

Η AXA, ΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ (ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥΣ) ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥΣ, ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΝΟΥΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΛΑΘΗ Η ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ. ΚΑΤΑΒΑΛΟΥΜΕ ΕΥΛΟΓΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΝΑ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΑΚΡΙΒΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. ΩΣΤΟΣΟ, ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΠΡΟΒΟΥΜΕ ΣΕ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Η/ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΑΝ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟΔΕΙΧΘΟΥΝ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΣ. Η AXA, ΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ (ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ) ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΒΟΥΝ ΣΕ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ, ΣΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ (ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ) ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΑΣ.

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, Ο ΠΑΡΟΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ, ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΔΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ, ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ", ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ Η ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΗ, ΡΗΤΗ Η ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΗ, ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΜΟΡΦΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ, Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ.

Περιορισμός της Ευθύνης

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΣΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ Η AXA, ΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΥΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕ ΘΑ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΘΕΤΙΚΕΣ Η ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΖΗΜΙΩΝ, ΕΞΟΔΩΝ Η ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΟΥ ΕΑΝ ΕΧΟΥΜΕ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ: (i) ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η ΤΗ ΜΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ, ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Η (ii) ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Η ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΩΝ Η (iii) ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Η ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΒΑΣΕΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΗΚΑΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ Η (iv) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΗΛΩΣΗ Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Η (v) ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΖΗΤΗΜΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ, ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Η ΤΟ ΥΛΙΚΟ.

Διαδικτυακοί Τόπο Τρίτων

Προς εξυπηρέτησή σας, η AXA και οι συγγενείς της εταιρείες ενδέχεται να σας παρέχουν, μέσω του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου, διασυνδέσμους (links) με διαδικτυακούς τόπους που διαχειρίζονται άλλες εταιρείες. Εάν χρησιμοποιήσετε αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους, θα εξέλθετε του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου. Εάν αποφασίσετε να επισκεφτείτε οποιονδήποτε διασυνδεδεμένο (linked) διαδικτυακό τόπο, ενεργείτε αναλαμβάνοντας και το σχετικό κίνδυνο, βάσει των όρων και προϋποθέσεων χρήσης και της πολιτικής προσωπικών δεδομένων του εν λόγω διαδικτυακού τόπου, που ενδέχεται να είναι διαφορετικά από αυτά του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου. Είναι δική σας ευθύνη να λάβετε όλα τα μέσα προστασίας προκειμένου να διαφυλαχθείτε από ιούς ή άλλα βλαπτικά στοιχεία που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε στους εν λόγω διαδικτυακούς τόπους. Η AXA και οι συγγενείς της εταιρείες δεν προβαίνουν σε καμία δήλωση ή διαβεβαίωση και δεν υποστηρίζουν τους διασυνδεδεμένους διαδικτυακούς τόπους, ή τις πληροφορίες που αναρτούν ή τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που περιγράφονται σε αυτούς. Η ύπαρξη διασυνδέσμων (links) δεν υποδηλώνει ότι η AXA, οι συγγενείς της εταιρείες ή ο παρόν Διαδικτυακός Τόπος  υποστηρίζουν τους διασυνδεδεμένους διαδικτυακούς τόπους, ή ότι οι διασυνδεδεμένοι διαδικτυακοί τόποι δικαιούνται να χρησιμοποιούν οποιοδήποτε σήμα, εμπορική ονομασία, λογότυπο ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο της AXA ή οποιωνδήποτε θυγατρικών ή συγγενών εταιρειών της το οποίο καλύπτεται από σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ιοί

Υπάρχει πάντοτε η πιθανότητα να προβληθείτε από ιούς στο διαδίκτυο χωρίς να το γνωρίζετε, και κατά συνέπεια επιθυμούμε να σας προειδοποιήσουμε σχετικά με μετάδοση ή προσβολή του συστήματός σας από ιούς. Είναι υποχρέωσή σας να σαρώσετε (scan) οποιοδήποτε υλικό που μεταφορτώνετε από το διαδίκτυο. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, η AXA και οι συγγενείς της εταιρείες δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημιά υποστείτε από ιούς ή σχετικούς κινδύνους, ακόμη και εάν οι εν λόγω ιοί ή οι σχετικοί κίνδυνοι προκύψουν από την επίσκεψή σας στον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο. Εσείς, και όχι η AXA ή οι συγγενείς της εταιρείες, αναλαμβάνετε τις συνολικές δαπάνες για κάθε αναγκαία ενέργεια, επισκευή ή διόρθωση, αναφορικά με ιούς υπολογιστή.

Πληροφορίες που παρέχονται από εσάς

Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε συγκεκριμένες Υπηρεσίες στον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο, ενδέχεται να χρειαστεί να προβείτε σε σχετική εγγραφή. Συμφωνείτε να παρέχετε αληθείς, ακριβείς και εν ισχύ πληροφορίες για εσάς, όπως καλείστε σχετικά από τις φόρμες εγγραφής και αίτησης του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου. Εάν οποιεσδήποτε πληροφορίες που παρέχετε είναι αναληθείς, ανακριβείς, ελλιπείς ή δεν είναι εν ισχύ, ή εάν η AXA ή οποιαδήποτε συγγενής της εταιρεία έχει εύλογες υποψίες ότι οι εν λόγω πληροφορίες είναι ανακριβείς, ελλιπείς, ή δεν είναι εν ισχύ, η AXA, κατά την ελεύθερη κρίση της, έχει το δικαίωμα να αναστείλει ή να διακόψει την πρόσβασή σας στον Διαδικτυακό Τόπο. Περαιτέρω, συμφωνείτε ότι η AXA δε θα ευθύνεται απέναντι σε εσάς ή σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος, εάν η AXA διακόψει την πρόσβασή σας στον Διαδικτυακό Τόπο, στις Υπηρεσίες ή στο Υλικό, για οποιονδήποτε λόγο.

Πέραν των πληροφοριών που υποβάλλετε στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής σας στο πλαίσιο της χρήσης οποιωνδήποτε άλλων υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου (περαιτέρω οι "Επιτρεπόμενες Πληροφορίες"), η AXA και οι συγγενείς της εταιρείες δεν επιθυμούν την αποστολή από εσάς – και εσείς δε θα πρέπει να στέλνετε – οποιεσδήποτε εμπιστευτικές πληροφορίες μέσω του Διαδικτυακού Τόπου. Αποδεχόμενοι τους παρόντες Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, συμφωνείτε ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες ή υλικό εσείς ή πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό σας διαβιβάσετε στη AXA ή στις θυγατρικές της εταιρείες, πέραν των Επιτρεπόμενων Πληροφοριών, δε θα θεωρούνται εμπιστευτικές. Παρέχοντας οποιεσδήποτε σχετικές πληροφορίες ή υλικό στη AXA ή στις συγγενείς της εταιρείες, παραχωρείτε στη AXA και στις συγγενείς της εταιρείες μια απεριόριστη, ανέκκλητη, διεθνή, και χωρίς αντίτιμο άδεια να χρησιμοποιούν, αναπαράγουν, παρουσιάζουν, εκθέτουν δημόσια, διανείμουν και παραχωρούν περαιτέρω άδεις χρήσης σε άλλους αναφορικά με αυτές τις πληροφορίες και το υλικό. Περαιτέρω, αναγνωρίζετε ότι η AXA και οι συγγενείς της εταιρείες είναι ελεύθερες να χρησιμοποιούν, και να επιτρέπουν σε άλλους να χρησιμοποιούν, οποιεσδήποτε ιδέες, σκέψεις ή τεχνογνωσία που εσείς ή τα τυχόν πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό σας παρέχετε στη AXA ή στις συγγενείς της εταιρείες. Περαιτέρω, αναγνωρίζετε ότι η AXA και οι συγγενείς της εταιρείες δεν επιθυμούν να λαμβάνουν από εσάς και εσείς διαβεβαιώνετε ότι δε θα τους παρέχετε οποιεσδήποτε πληροφορίες ή υλικό, τα οποία είναι δυσφημιστικά, απειλητικά, άσεμνα, παρενοχλητικά, ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο παράνομα ή τα οποία περιλαμβάνουν υλικό επί του οποίου τρίτοι έχουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η AXA και οι συγγενείς της εταιρείες θα χρησιμοποιήσουν τις Επιτρεπόμενες Πληροφορίες σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που έχει αναρτηθεί στον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο.

Πεδίο Ανακοινώσεων

Ο παρόν Διαδικτυακός Τόπος ενδέχεται να περιλαμβάνει πεδίο ανακοινώσεων και χώρους συνδιαλέξεων (chat rooms) (περαιτέρω τα "Πεδία Ανακοινώσεων"), που επιτρέπουν την παροχή πληροφοριών στην AXA και στις συγγενείς της εταιρείες και επικοινωνία των χρηστών σε πραγματικό χρόνο. Προϋπόθεση της χρήσης από εσάς των Πεδίων Ανακοινώσεων και του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου  είναι:

  • Να μην περιορίζετε ή εμποδίζετε οποιονδήποτε άλλο χρήστη από το να χρησιμοποιεί και να απολαμβάνει τα Πεδία Ανακοινώσεων

  • Να μην αναρτάτε ή μεταδίδετε οποιαδήποτε παράνομη, απειλητική, υβριστική, λιβελογραφική, δυσφημιστική, άσεμνη, χυδαία, πορνογραφική, ασεβή ή απρεπή πληροφορία οποιασδήποτε φύσεως, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οποιωνδήποτε μεταδόσεων που συνιστούν ή ενθαρρύνουν συμπεριφορές που θα συνιστούσαν ποινικό αδίκημα, θα γεννούσαν αστική αξίωση ή καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο θα παραβίαζαν οποιοδήποτε εθνικό ή διεθνές δίκαιο

  • Να μην αναρτάτε ή μεταδίδετε οποιεσδήποτε πληροφορίες, λογισμικό ή άλλο υλικό, το οποίο παραβαίνει ή παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένου υλικού που συνιστά παραβίαση του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή ή των δικαιωμάτων δημοσίευσης ή υλικού επί του οποίου υπάρχουν δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, χωρίς να ληφθεί η προηγούμενη άδεια του κατέχοντος το σχετικό δικαίωμα

  • Να μην αναρτάτε ή μεταδίδετε οποιονδήποτε ιό ή οποιεσδήποτε πληροφορίες, λογισμικό, ή άλλο υλικό που περιλαμβάνει ιούς ή άλλο βλαπτικό στοιχείο

  • Να μην αναρτάτε ή μεταδίδετε ή καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο διαχέετε οποιεσδήποτε πληροφορίες, λογισμικό ή άλλο υλικό για εμπορικούς σκοπούς ή υλικό που περιλαμβάνει διαφημίσεις.

Αντιλαμβάνεστε ότι η AXA δεν έχει καμία υποχρέωση να ελέγχει τα Πεδία Ανακοινώσεων. Ωστόσο, η AXA διατηρεί το δικαίωμα, οποτεδήποτε, να αποκαλύπτει πληροφορίες, στο βαθμό που αυτό επιβάλλεται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, ή να διορθώνει, αρνείται να αναρτήσει ή απαλείφει οποιεσδήποτε πληροφορίες ή υλικό, μερικά ή ολικά, τα οποία κατά την ελεύθερη κρίση της AXA είναι αποδοκιμαστέα ή παραβιάζουν τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης.

Ειδοποιήσεις

Ειδοποιήσεις από τη AXA και τις συγγενείς της εταιρείες προς εγγεγραμμένους χρήστες αναφορικά με τη χρήση από αυτούς του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου, τις Υπηρεσίες και το Υλικό, θα γίνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε κάθε περίπτωση, ειδοποιήσεις σχετικά με αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις θα αναρτώνται στο Διαδικτυακό Τόπο.

Γενικοί Όροι

H AXA διατηρεί το δικαίωμα, ενεργώντας κατά την ελεύθερη κρίση της, να αλλάξει, τροποποιήσει, προσθέσει ή απαλείψει οποιοδήποτε τμήμα των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης, μερικά ή ολικά, οποτεδήποτε και άνευ εξατομικευμένης ειδοποίησης. Περιοδικά θα πρέπει να επισκέπτεστε τον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο, προκειμένου να ενημερώνεστε για τους όρους και τις προϋποθέσεις που είναι σε ισχύ και από τους οποίους δεσμεύεστε. Αλλαγές στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης θα τίθενται σε ισχύ από τη στιγμή που αναρτώνται στον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο. Το γεγονός ότι συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε το Διαδικτυακό Τόπο, τις Υπηρεσίες και το Υλικό, μετά από οποιεσδήποτε αλλαγές στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης οι οποίες έχουν αναρτηθεί, θα θεωρείται αποδοχή των αλλαγών αυτών.

Η AXA και οι συγγενείς της εταιρείες έχουν το δικαίωμα να αλλάξουν, αναστείλουν ή παύσουν οποιοδήποτε πεδίο του Διαδικτυακού Τόπου, συμπεριλαμβανομένης και της διαθεσιμότητας οποιωνδήποτε λειτουργιών του Διαδικτυακού Τόπου, οποτεδήποτε χωρίς εξατομικευμένη ειδοποίηση. Η AXA και οι συγγενείς της εταιρείες δικαιούνται να θέσουν όρια αναφορικά με οποιεσδήποτε λειτουργίες και υπηρεσίες ή να απαγορεύουν την πρόσβασή σας στο Διαδικτυακό Τόπο ή σε συγκεκριμένα πεδία αυτού, χωρίς ενημέρωση ή ευθύνη. Η AXA και οι συγγενείς της εταιρείες δύναται να καταγγείλουν οποιαδήποτε δικαιώματα και άδειες που δίδονται ως ανωτέρω.

Οι Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης συνιστούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ της AXA, των συγγενών εταιρειών της και εσάς αναφορικά με τη χρήση από εσάς του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου, των Υπηρεσιών και του Υλικού. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, εάν για οποιοδήποτε λόγο οποιοδήποτε δικαστήριο κρίνει ότι οποιοσδήποτε από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, ή μέρος αυτών, είναι άκυρος, ο εν λόγω όρος θα παραμείνει σε ισχύ στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται, προκειμένου να αποτυπώσει την πρόθεση των  παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης, και οι λοιποί Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ. Σε περίπτωση καταγγελίας, οι όροι περί αποποίησης ευθύνης και περιορισμού της ευθύνης που περιλαμβάνονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ.

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης θεωρείται ότι περιλαμβάνουν όλες τις ειδοποιήσεις, πολιτικές, όρους αποποίησης ευθύνης και οποιουσδήποτε άλλους όρους που περιλαμβάνονται στον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο καθώς και σε όποιες άλλες συμβάσεις έχετε καταρτίσει με την AXA και τις συγγενείς της εταιρείες.

Διεθνείς Χρήστες και Επιλογή Δικαίου

Ο παρόν Διαδικτυακός Τόπος ελέγχεται, λειτουργεί και αποτελεί αντικείμενο διαχείρισης της AXA από τη Μεγάλη Βρετανία. Η AXA και οι συγγενείς της εταιρείες δεν προβαίνουν σε ουδεμία δήλωση ότι το υλικό στον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο είναι κατάλληλο ή διαθέσιμο προς χρήση σε τόπους εκτός των χωρών που περιλαμβάνονται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και η πρόσβαση στο υλικό αυτό από μέρη όπου το περιεχόμενό του είναι παράνομο απαγορεύεται. Είσαστε υπεύθυνοι για την τήρηση όλων των τοπικών και διεθνών νομοθεσιών που τυχόν εφαρμόζονται, όποτε αποκτάτε πρόσβαση στον παρόντα διαδικτυακό τόπο.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης θα διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, και συμφωνείτε ότι τυχόν διαφορές αναφορικά με αυτούς θα υπόκεινται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων στην Αθήνα, Ελλάδα.