Προσβασιμότητα

Στην AXA είναι δέσμευσή μας να κάνουμε τις πληροφορίες του παρόντα διαδικτυακού τόπου προσβάσιμες για όλους, ανεξαρτήτως του επιπέδου σωματικής ικανότητας. Αυτή η δήλωση περιγράφει συνοπτικά τα μέσα που έχουμε εφαρμόσει για να διασφαλίσουμε υψηλό επίπεδο προσβασιμότητας για ολόκληρο τον παρόντα διαδικτυακό τόπο.

Συμμόρφωση με πρότυπα
 1. Η πλειοψηφία των σελίδων στον παρόντα διαδικτυακό τόπο φέρει έγκριση AA σύμφωνα με τις οδηγίες προσβασιμότητας περιεχομένου Web (Web Content Accessibility Guidelines / WCAG), συμμορφούμενη με όλες τις οδηγίες WCAG προτεραιότητας 2 του World Wide Web Consortium (W3C). (http://www.w3.org/WAI/).

 2. Όλες οι σελίδες του παρόντα διαδικτυακού τόπου συμμορφώνονται με τις οδηγίες περί προσβασιμότητας στις τεχνολογίες πληροφορικής (IT Accessibility Guidelines) του Ιρλανδικού εθνικού οργανισμού αναπηρίας (Irish National Disability Authority). (http://accessit.nda.ie/)

 3. Όλες οι σελίδες του παρόντα διαδικτυακού τόπου συμμορφώνονται με τις οδηγίες της Ενότητας 508 των Οδηγιών της Ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ και διαθέτουν τη σχετική έγκριση. (http://www.section508.gov/)

 4. Η πλειοψηφία των σελίδων στον παρόντα διαδικτυακό τόπο επικυρώνονται ως XHTML 1.0 Transitional.

 5. Σε όλες τις σελίδες του παρόντα διαδικτυακού τόπου χρησιμοποιείται δομημένη σήμανση σημασιολογίας. Για τους κύριους τίτλους χρησιμοποιούνται ετικέτες (tag) H1, ενώ για τους δευτερεύοντες τίτλους χρησιμοποιούνται ετικέτες H2.

Εικόνες
 1. Όλες οι εικόνες που περιέχονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο περιλαμβάνουν περιγραφικές ετικέτες ALT. Τα γραφικά που έχουν μόνο διακοσμητικό ρόλο περιλαμβάνουν κενά (null) χαρακτηριστικά ALT.

Οπτική σχεδίαση
 1. Για την οπτική διάταξη του παρόντα διαδικτυακού τόπου χρησιμοποιούνται φύλλα στυλ σε επικάλυψη (CSS).

 2. Στον παρόντα διαδικτυακό τόπο χρησιμοποιούνται μόνο σχετικά μεγέθη γραμματοσειράς, συμβατά με την επιλογή μεγέθους κειμένου (text size) που ορίζεται από τον χρήστη στα προγράμματα περιήγησης οπτικής παρουσίασης (visual browser)

Παραπομπές σχετικά με την προσβασιμότητα
 1. Οδηγίες W3 περί προσβασιμότητας, όπου εξηγούνται οι λόγοι πίσω από κάθε οδηγία.

 2. Τεχνικές W3 περί προσβασιμότητας, όπου εξηγείται ο τρόπος υλοποίησης κάθε οδηγίας.

 3. Λίστα ελέγχου W3 περί προσβασιμότητας, ένας συνοπτικός οδηγός περί προσβασιμότητας για προγραμματιστές.

 4. Οδηγίες περί προσβασιμότητας στις τεχνολογίες πληροφορικής (IT Accessibility Guidelines) του Ιρλανδικού εθνικού οργανισμού αναπηρίας (Irish National Disability Authority).

 5. Οδηγίες περί προσβασιμότητας της Ενότητας 508 των Οδηγιών της Ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Λογισμικό προσβασιμότητας
 1. JAWS, ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για περιβάλλον Windows. Είναι διαθέσιμη για λήψη μια έκδοση επίδειξης, με χρονικό περιορισμό χρήσης.

 2. Home Page Reader, ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για περιβάλλον Windows. Είναι διαθέσιμη για λήψη μια έκδοση επίδειξης.

 3. Lynx, ένα δωρεάν πρόγραμμα περιήγησης στο web που υποστηρίζει μόνο κείμενο, απευθύνεται σε τυφλούς χρήστες και περιλαμβάνει ανανεώσιμες οθόνες Μπράιγ.

 4. Links, ένα δωρεάν πρόγραμμα περιήγησης στο web που υποστηρίζει μόνο κείμενο, προορίζεται για οπτική χρήση με χαμηλό εύρος ζώνης.