Naudojimosi Sąlygos

Prašome atidžiai perskaityti šias Naudojimosi sąlygas prieš pradedant naudotis šia interneto svetaine.

Draudimo ir finansines paslaugas teikiančių įmonių grupė AXA Partners – Credit & Lifestyle Protection (toliau – "AXA") suteikia teisę naudotis šia interneto svetaine (toliau – "Svetainė") tik laikantis šių Naudojimosi sąlygų, kurios gali būti periodiškai atnaujinamos be išankstinio pranešimo. Šioje Svetainėje Jums teikiamos tam tikros paslaugos, įskaitant, bet neapsiribojant, priėjimu prie informacijos apie " AXA “ įmonių grupės siūlomus produktus ir paslaugas. Taip pat čia Jūs galėsite rasti informacijos apie kitas finansinio ir vartotojiško pobūdžio paslaugas bei produktus, kuriuos siūlo " AXA “ ir jos filialai (toliau – “Filialai”), taip pat kitų trečiųjų šalių paslaugų teikėjai (toliau – “Teikėjai”). Naudojimąsi Svetaine ir jos teikiamomis paslaugomis reguliuoja Naudojimosi sąlygos ir galiojantys teisės aktai. Tam tikros šios Svetaines dalys gali būti naudojamos laikantis papildomų ar skirtingų naudojimosi sąlygų, kurios skelbiamos atitinkamose Svetainės dalyse. Ne visose šalyse, kuriose veikia " AXA “, galima naudotis šioje Svetainėje nurodytomis paslaugomis ar informacija. Jei nenurodyta kitaip, šios Naudojimosi sąlygos taip pat yra taikomos bet kokioms naujoms paslaugoms ir informacijai, kuria gali būti papildyta ši Svetainė.

PRAŠOME ATIDŽIAI PERSKAITYTI ŠIAS NAUDOJIMOSI SĄLYGAS. TUO ATVEJU, JEIGU JŪS NESUTINKATE SU VISOMIS NAUDOJIMOSI SĄLYGOMIS, NEĮEIKITE Į SVETAINĘ IR NESINAUDOKITE JA IR JOJE PATALPINTA INFORMACIJA. SUTIKDAMI SU ŠIOMIS SĄLYGOMIS, JŪS IŠREIŠKIATE SAVO SUTIKIMĄ LAIKYTIS VISŲ NAUDOJIMOSI SĄLYGŲ NUOSTATŲ, KURIOS YRA IŠDĖSTYTOS ŽEMIAU.

Svetainės turinio naudojimo apribojimai

Laikantis toliau šioje Sutartyje išdėstytų sąlygų, "AXA“ suteikia Jums neišskirtinį, neperleidžiamą, bei ribotą leidimą prieigai, naudojimuisi Svetaine bei jos turiniu ir paslaugomis. Jūs įsipareigojate jokiais savo veiksmais netrikdyti ar nemėginti sutrikdyti šios Svetainės funkcionavimo.

"AXA“ Jums suteikia teisę peržiūrėti ir atsisiųsti šios svetainės informaciją (toliau – "Turinys") tik Jūsų asmeniniam naudojimui ne komerciniais tikslais. Šios teisės suteikimas neperleidžia jokių nuosavybės teisių į Turinį. Teisė kopijuoti Turinį yra ribojama tokiomis sąlygomis: 1) Jūs privalote išsaugoti visus autorių teisių ir kitus firminius ženklus ant visų atsisiųstų Turinio kopijų; 2) Jūs neturite teisės jokiu būdu modifikuoti, atgaminti, viešai demonstruoti, rodyti ir platinti ar kitaip naudotis Turiniu bet kokiais visuomeniniais ar komerciniais tikslais; 3) Jūs neturite teisės perduoti Turinio jokiam kitam asmeniui, nebent Jūs supažindinote tą asmenį su įsipareigojimais pagal šias Naudojimosi sąlygas ir jis šiuos įsipareigojimus prisiėmė; 4) Jūs neturite teisės naudoti šios svetainės grafiką atskirai nuo ją lydinčio teksto; ir 5) ant visų Turinio kopijų Jūs turite atitinkamu tekstu pažymėti informacijos šaltinį. Jūs sutinkate laikytis visų papildomu apribojimų nurodytų Svetainėje, kadangi Svetainė gali būti periodiškai atnaujinama. "AXA“ priklauso visos autorių ir bet kurios kitos susijusios teisės į šios svetainės turinį, išskyrus įstatymų leidėjo pateikiamą informaciją ir kitą informaciją, kurios, kaip nurodyta Svetainėje, autorių teisės saugomos tarptautinių autorių teisių apsaugos teisės aktų ir sutarčių nuostatomis. Naudodamiesi šia Svetaine, Jūs sutinkate laikytis visų tarptautinių įsipareigojimų autorių teisių apsaugos srityje ir nekopijuoti jokios informacijos negavus atitinkamo leidimo. Išskyrus tai, kas aiškiai numatyta šiose sąlygose, "AXA“ nesuteikia Jums jokių apibrėžtų ar numanomų teisių į jokias išimtines teises, prekės ženklus, autorių teises ar verslo paslaptį sudarančią informaciją.

Nelaikytina pasiūlymu

ŠIOJE SVETAINĖJE PATEIKIAMA INFORMACIJA NEGALI BŪTI LAIKOMA "AXA“ AR JOS FILIALŲ KOMERCINIU PASIŪLYMU AR SIEKIMU PATEIKTI PASIŪLYMĄ PIRKTI BET KOKĮ APSAUGOS AR DRAUDIMO PRODUKTĄ.

Nelaikytina profesionaliu patarimu

Svetainėje esanti informacija yra bendro pobūdžio informacijos šaltinis. Ši informacija negali būti laikoma teisiniu, sąskaitybos, mokestiniu ar kitokiu finansiniu patarimu. Ji nėra pritaikyta konkrečioms faktinėms aplinkybėms, su kuriomis gali susidurti klientas (pirkėjas). VISA SVETAINĖJE PATEIKIAMA INFORMACIJA, NUOMONĖ IR PATARIMAI TURI BŪTI VERTINAMI PASITARUS SU TEISĖS, APSKAITOS, MOKESČIŲ, INVESTICIJŲ AR KITOS SRITIES FINANSŲ SPECIALISTAIS. 

AXA ATSAKOMYBĖS DĖL GALIMOS ŽALOS APRIBOJIMAS

JŪS AIŠKIAI SUPRANTATE IR SUTINKATE, KAD: (1) NAUDODAMIESI SVETAINE, JOJE SIŪLOMOMIS PASLAUGOMIS BEI SVEITAINĖS TURINIU, JŪS TAI DAROTE IŠIMTINAI SAVO RIZIKA, IR (2)SVETAINĖS TURINYJE GALI BŪTI NETIKSLUMŲ IR SPAUSDINIMO KLAIDŲ. „AXA“ , JOS FILIALAI IR TIEKĖJAI NEGARANTUOJA TURINIO TIKSLUMO, IŠBAIGTUMO, PATARIMŲ, IŠVADŲ, PAREIŠKIMŲ AR KITOS INFORMACIJOS, TEIKIAMOS SVETAINĖJE, PATIKIMUMO. JŪS PATVIRTINATE, KAD SAVO RIZIKA PASIKLIAUJATE VISU SVETAINĖS TURINIU AR BET KOKIA IŠVADA, PATARIMU, PAREIŠKIMU, MEMORANDUMU AR KITA INFORMACIJA, PATEIKIAMA SVETAINĖJE.

"AXA“, JOS FILIALAI IR TIEKĖJAI (TIK DĖL JŲ PATEIKIAMO TURINIO DALIES) PASILIEKA TEISĘ SAVO NUOŽIŪRA TAISYTI BET KOKIAS KLAIDAS AR NETIKSLUMUS BET KURIOJE SVETAINĖS DALYJE. MES DEDAME REIKIAMAS PASTANGAS, NORĖDAMI PATEIKTI JUMS TIKSLIĄ INFORMACIJĄ, TAČIAU, PASILIEKAME TEISĘ TAISYTI IR/AR KEISTI INFORMACIJĄ, KURI YRA NETIKSLI. "AXA“, JOS FILIALAI IR TIEKĖJAI (TIK DĖL JŲ PATEIKIAMO TURINIO DALIES) BET KURIUO METU GALI DARYTI BET KOKIUS SVETAINĖS, JOS TURINIO IR PRODUKTŲ, PROGRAMŲ, PASLAUGŲ AR KAINŲ(JEI NURODYTA), NURODYTŲ SVETAINĖJE, PAKEITIMUS BE IŠANKSTINIO ĮSPĖJIMO.

ŠI SVETAINĖ, PASLAUGOS, INFORMACIJA IR KITAS TURINYS, NURODYTAS JOJE, TAIP PAT PROGRAMINĖ ĮRANGA, KURI YRA PASIEKIAMA IŠ ŠIOS SVETAINĖS, PATEIKIAMI TOKIE, “KOKIE YRA”, T.Y. BE JOKIŲ AIŠKIŲ AR NUMANOMŲ PAREIŠKIMŲ AR GARANTIJŲ, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, PERKAMUMO GARANTIJAS, TREČIŲJŲ ŠALIŲ TEISIŲ PAŽEIDIMĄ AR TINKAMUMĄ BET KOKIAM KONKREČIAM TIKSLUI.

KONKREČIOSE VALSTYBĖSE GALIOJANTYS TEISĖS AKTAI GALI DRAUSTI NUMANOMŲ GARANTIJŲ RIBOJIMUS, TODĖL TOKIE APRIBOJIMAI, NURODYTI AUKŠČIAU, GALI BŪTI JUMS NETAIKOMI.

Atsakomybės ribojimas

JŪS SUPRANTATE IR SUTINKATE, SU TUO, KAD „AXA“, JOS FILIALAI IR TIEKĖJAI NĖRA ATSAKINGI UŽ BET KOKĮ TIESIOGINĮ, NETIESIOGINĮ, ATSITIKTINĮ, YPATINGĄ, SĄLYGOTĄ PRIEŽASTINIO RYŠIO AR KITOKĮ NUOSTOLIŲ ATLYGINIMĄ (KOMPENSAVIMĄ), ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, ŽALĄ (NUOSTOLIUS), IŠLAIDAS AR PRODUKTŲ PRARADIMĄ, NAUDĄ, DUOMENIS AR KITUS NEMATERIALIUS NUOSTOLIUS, NET IR TUO ATVEJU, JEI "AXA“, JOS FILIALAI AR TIEKĖJAI BUVO INFORMUOTI APIE TOKIOS ŽALOS TIKIMYBĘ, ATSIRANDANČIĄ DĖL: (i) JŪSŲ NAUDOJIMOSI AR NEGALĖJIMO NAUDOTIS SVETAINE, PASLAUGOMIS AR TURINIU, AR (ii) SUBSTITUCINIŲ PRODUKTŲ IR/AR PASLAUGŲ ĮSIGIJIMO, AR (iii) NAUDOJIMOSI BET KOKIAIS DUOMENIMIS, INFORMACIJA, PRODUKTAIS AR PASLAUGOMIS, ĮSIGYTOMIS SANDORIŲ, SUDARYTŲ PER ŠIĄ SVETAINĘ, PAGRINDU, AR (iv) TREČIOS ŠALIES PAREIŠKIMO AR ELGESIO, AR (v) BET KOKIO KITO SU SVETAINE, JOS TURINIU AR PRODUKTAIS SUSIJUSIO KLAUSIMO.

KONKREČIOSE VALSTYBĖSE GALIOJANTYS TEISĖS AKTAI GALI DRAUSTI RIBOTI TAM TIKRAS GARANTIJAS AR ATSAKOMYBĖS UŽ ATSITIKTINĘ AR PRIEŽASTINĘ ŽALĄ APRIBOJIMUS, TODĖL APRIBOJIMAI, NURODYTI AUKŠČIAU, GALI BŪTI JUMS NETAIKOMI.

Trečios šalies svetainės

Jūsų patogumui "AXA“ ir jos filialai šioje Svetainėje gali pateikti nuorodas į kitų asmenų valdomus tinklalapius. Naudodamiesi tokiais tinklalapiais, Jūs paliekate šią Svetainę. Jeigu Jūs nusprendžiate pasinaudoti prieiga prie bet kurio nurodyto tinklalapio, Jūs veikiate savo paties rizika. Jūsų naudojimasis tokiais tinklalapiais yra reguliuojamas konkretaus tinklalapio naudojimosi sąlygų ir privatumo politikos, kurios gali skirtis nuo šios Svetainės Naudojimosi sąlygų bei Privatumo politikos. Jūs pats esate atsakingas už visas įmanomas saugumo priemones, siekiant apsisaugoti nuo virusų ar kitų destruktyvių faktorių, su kuriais galite susidurti tokiuose tinklalapiuose. "AXA“ ir jos filialai negarantuoja, ir nepriima jokių nusiskundimų dėl tokių tinklalapių, juose esančio turinio, produktų ar paslaugų. Nuorodos į tinklalapius nereiškia, kad "AXA“, jos filialai ar ši Svetainė remia, pritaria, yra kaip nors susijusi, arba prieinama per nuorodas, arba nurodytam tinklalapiui yra duotas leidimas naudoti "AXA“, jos filialų ar dukterinių kompanijų logotipą ar autorių teisių simbolį.

Virusai

Internete visada yra galimybė nežinant susidurti su kompiuteriniu virusu, todėl mes norime perspėti Jus dėl galimo Jūsų sistemos užkrėtimo įvairiais virusais. Jūs pats atsakote už rūpestingą visos informacijos, perkeltos iš interneto, peržiūrą. "AXA“ ir jos filialai neatsako ir neprivalo atsakyti už bet kokius nuostolius, sukeltus kompiuterinių virusų ar kitų susijusių pavojų, nepriklausomai nuo to, ar tie virusai bei pavojai kilo dėl apsilankymo šioje Svetainėje, ar ne. Jūs pats, o ne "AXA“ ar jos filialai, prisiimate visą atsakomybę, susijusią su galimomis išlaidomis dėl kompiuterinių virusų padarytos žalos (nuostolių) ir tos žalos (nuostolių) atitaisymo.

Jūsų pateikta informacija

Norėdami naudotis tam tikromis Svetainės paslaugomis, Jums gali prireikti užsiregistruoti. Jūs sutinkate pateikti tikrus, tikslius ir aktualius duomenis apie save, kurių reikės registruojantis ir pildant paraiškos formą Svetainėje. Tuo atveju, jei Jūsų pateikta informacija bus netikra, netiksli, neišsami ar neaktuali, arba, tuo atveju, jei "AXA“ ar jos filialai turės pagrindo įtarti, kad tokia informacija yra netikra, netiksli, neišsami ar neaktuali, „AXA“ pasilieka teisę savo nuožiūra sustabdyti arba nutraukti Jūsų prieigą prie Svetainės. Be to, Jūs sutinkate, kad "AXA“ neatsako Jums ar bet kuriai trečiai šaliai, jei ji nutrauks Jūsų prieigą prie Svetainės, jos paslaugų ir turinio dėl bet kokios priežasties.

"AXA“ ir jos filialai neprašo ir neįpareigoja Jūsų siųsti jokios konfidencialios ar privačios informacijos "AXA“ ar jos filialams per Svetainę, išskyrus tuos duomenis, kuriuos pateiksite registracijos proceso metu ar naudodamiesi bet kokiomis kitomis Svetainėje siūlomomis paslaugomis. Sutikdami su šiomis Naudojimosi sąlygomis ir Privatumo politika, Jūs neprieštaraujate, kad bet kokia informacija, kuri nėra reikalaujama ir kurią „AXA“ ar jos filialai, gauna iš Jūsų ar teisėto Jūsų atstovo, nebus laikomi konfidencialia ar privačia. Pateikdami tokią informaciją "AXA“ ar jos filialams, Jūs suteikiate "AXA“ ir jos filialams neribotą, neatšaukiamą, tarptautinį ir neatlygintiną leidimą naudoti, atgaminti, pateikti, viešai publikuoti, perduoti, platinti ir sublicencijuoti tokią informaciją tretiesiems asmenims. Taip pat Jūs sutinkate, kad "AXA“ ir jos filialai turi teisę nevaržomai naudotis bet kuriomis idėjomis, koncepcijomis ar patirtimi (“know-how”), kurią Jūs ar Jūsų vardu veikiantis atstovas pateiksite „AXA“ ar jos filialams ir leisti šia informacija naudotis kitiems asmenims. Taip pat Jūs suprantate, kad "AXA“ ir jos filialai pageidauja kad Jūs, ir Jūs įsipareigojate, kad neteiksite (netalpinsite) jokios įžeidžiančio, grasinančio, nepadoraus, įkyraus pobūdžio informacijos ar jokios kitokios informacijos, kurios pateikimas (talpinimas) pažeidžia kito asmens nuosavybės teisę ar kaip kitaip prieštarauja teisės aktams.

"AXA“ ir jos filialai naudos Jūsų suteiktą informaciją remdamasi šioje Svetainėje skelbiamos Vartotojo Privatumo politikos nuostatomis.

Skelbimų lentos

Svetainėje gali būti skelbimų lentos arba pokalbių svetainės (toliau – "Skelbimų lentos"), kurių pagalba "AXA“ ir jos filialai galės palaikyti ryšį ir realiu laiku bendrauti su vartotojais, kurie taip pat galės bendrauti tarpusavyje. Naudodamiesi Skelbimų lentomis ir šia Svetaine Jūs privalote laikytis žemiau nurodytų sąlygų ir negalite:

  • uždrausti ar apriboti kito vartotojo naudojimosi Skelbimų lentomis;

  • skelbti ar perduoti bet kokią neteisėtą, grasinančią, įžeidžiančią, vulgarią, pornografinę, niekinančią, šventvagišką ar nepadorią informaciją, taip pat nusikalstamo pobūdžio informaciją arba informaciją, skatinančią padaryti nusikaltimą, užtraukiančią civilinę atsakomybę ar kitaip pažeidžiančią bet kokius vietos, valstybės, nacionalinius ar tarptautinius teisės aktus;

  • skelbti ar perduoti bet kokią informaciją, programinę įrangą ar kitą medžiagą, kuri pažeidžia ar kėsinasi į kitų asmenų teises, tarp jų ir informaciją, kuri yra traktuojama kaip privataus asmens gyvenimo neliečiamumo ar viešojo intereso pažeidimas, yra saugoma autorių teisių, prekės ženklų ar kitos privačios teisės; taip pat negalite kopijuoti kūrinius be išankstinio savininko ar teisių turėtojo leidimo (sutikimo);

  • talpinti ar perduoti bet kokius kompiuterinius virusus ar bet kokio pobūdžio informaciją, programinę įrangą ar kitą medžiagą, užkrėstą kompiuteriniais virusais ar talpinančią savyje kitokius žalingus komponentus;

  • skelbti, perduoti, ar kitaip naudoti informaciją, programinę įrangą ar kitą medžiagą komerciniais tikslais, taip pat bet kokio pobūdžio reklaminę informaciją.

Jūs suprantate, kad "AXA“ nėra įsipareigojusi kontroliuoti Skelbimų lentų turinio, tačiau "AXA“ pasilieka teisę bet kuriuo metu atskleisti bet kokią informaciją, būtiną vykdant įstatymų, kitų teisės aktų nuostatas ar vykdomosios valdžios reikalavimus. "AXA“ taip pat pasilieka teisę redaguoti, atsisakyti skelbti ar išimti visą ar dalį informacijos ar kitokios medžiagos, kuri "AXA“ nuožiūra yra nepriimtina, prieštaringa ar pažeidžianti šias Naudojimosi sąlygas.

Pranešimai

"AXA“ ir jos filialų pranešimai registruotiems vartotojams dėl naudojimosi Svetaine, jos teikiamomis paslaugomis ir kita susijusia medžiaga yra siunčiami elektroniniu paštu. Visais atvejais, pranešimai, susiję su Privatumo politikos ar Naudojimosi sąlygų pakeitimais bus skelbiami Svetainėje.

Bendrosios nuostatos

"AXA“ pasilieka teisę savo nuožiūra iš dalies ar visiškai keisti, modifikuoti, pildyti ar panaikinti dalį šių Naudojimosi sąlygų bet kuriuo metu ir be išankstinio pranešimo; Jūs turite periodiškai lankytis svetainėje ir peržiūrėti aktualią Naudojimosi sąlygų redakciją, kurios pagrindu Jūs turite atitinkamų įsipareigojimų. Šių Naudojimosi sąlygų pakeitimai įsigalioja jų paskelbimo Svetainėje metu. Tolesnis Jūsų naudojimasis Svetaine, jos turiniu ir paslaugomis po atitinkamų Naudojimosi sąlygų pakeitimų, bus laikomas Jūsų sutikimu su padarytais pakeitimais.

"AXA“ ir jos filialai gali apriboti, pakeisti, sustabdyti ar nutraukti bet kurios Svetainės dalies veikimą, tarp jų ir Svetainės dalių prieinamumą bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo. "AXA“ ir jos filialai taip pat gali taikyti apribojimus tam tikroms Svetainės dalims ir paslaugoms arba apriboti Jūsų prieigą prie Svetainės ar jos dalies be išankstinio perspėjimo ir neprisiimdama už tai atsakomybės. "AXA“ ir jos filialai gali apriboti ar panaikinti leidimus ir teises, nurodytas aukščiau.

Naudojimosi sąlygos yra išbaigtas susitarimas, kuris sudaromas tarp "AXA“, jos filialų ir Jūsų ryšium su Svetainės, jos paslaugų ir turinio naudojimu. Bet koks ieškinio (pretenzijos), susijusio su naudojimusi šia Svetaine, jos turiniu ar Svetainėje teikiamomis paslaugomis, pagrindas turi būti atsiradęs ne vėliau kaip prieš 1 (vienerius) metus iki ieškinio ar pretenzijos pateikimo. Jei dėl kokios nors priežasties arbitras ar teismas, kurio kompetencijoje yra nagrinėjamas ginčas, nustatys, kad bet kurios šių Naudojimosi sąlygų nuostatos arba jos dalies nevykdymas negali būti privalomai vykdoma, įsipareigojimai, kylantys tokios nuostatos pagrindu turės būti įvykdyti maksimalia galima apimtimi tam, kad šių Naudojimosi sąlygų paskirtis ir likusios sąlygos toliau būtų visiškai įgyvendinamos ir taikomos. Teisinių santykių, atsiradusių šių Naudojimosi sąlygų pagrindu, pasibaigimo atveju, atsakomybę naikinančios sąlygos ir atsakomybės ribojimo nuostatos, nustatytos šiose Naudojimosi sąlygose, lieka galioti.

Yra laikoma, kad Naudojimosi sąlygų dalimi yra bet kurie kiti Svetainėje publikuojami pranešimai, politika, atsakomybę ribojančios bei kitos sąlygos ir susitarimai, kuriuos Jūs ateityje galite sudaryti su "AXA“ ir jos filialais.

Tarptautiniai vartotojai ir taikytinos teisės pasirinkimas

"AXA“ kontroliuoja, valdo ir tvarko šia Svetainę iš savo aptarnaujančių patalpų, esančių Švedijoje. "AXA“ ir jos filialai negarantuoja, kad Svetainės turinys yra tinkamas ir galimas naudoti vietovėse, kurios nėra nurodytos Privatumo politikos nuostatose. Prieiga prie Svetainėje esančios informacijos iš teritorijų, kur tokios informacijos turinys yra neteisėtas, yra draudžiama. Naudodamiesi Svetaine Jūs prisiimate visą atsakomybę už naudojimosi Svetaine atitikimą tarptautinės ir nacionalinės teisės reikalavimams, kurie yra taikomi Jums naudojantis šia Svetaine.

Pagrindiniai teisės aktai

Šios Naudojimosi sąlygos turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktų ir nuostatų reikalavimus.