Przedsiębiorstw

Chroni przedsiębiorstwa przed ryzykiem niezdolności do spłacania kredytów komercyjnych w razie choroby lub śmierci kluczowego pracownika.

Ubezpieczenie dla przedsiębiorstw

Nasz pakiet produktów dla przedsiębiorstw zapewnia ochronę wielu składników ich majątku. Proponowane przez nas ubezpieczenia straty finansowej GAP pozwalają przedsiębiorcom chronić ich inwestycje i pokryć straty w razie uszkodzenia, kradzieży lub całkowitej szkody w odniesieniu do składnika majątku. Nasze ubezpieczenie finansowania przedsiębiorstw chroni firmy przed ryzykiem niezdolności do spłacania kredytów w razie choroby lub śmierci kluczowego pracownika.

Ubezpieczenie straty finansowej GAP

Samochody firmowe oraz specjalistyczne urządzenia mogą stanowić poważny wydatek, więc przedsiębiorstwa często zaciągają zobowiązania w celu sfinansowania ich zakupu. Ich naprawa lub wymiana może być kosztowna, a do tego dochodzi koszt braku zdolności produkcyjnej.

W ramach ubezpieczenia straty finansowej GAP, która powstała wskutek kradzieży lub całkowitego zniszczenia mienia wypłacane jest odszkodowanie stanowiące określony w umowie ubezpieczenia % wartości mienia.

Ochroną mogą zostać objęte:

  • Pojazdy

  • Maszyny i urządzenia

  • Sprzęt biurowy

  • Komputery

  • Aparatura medyczna.

Finansowanie przedsiębiorstw

Śmierć lub długotrwała choroba kluczowego pracownika może narazić przedsiębiorstwo na poważne trudności finansowe. Aby uregulować pozostałe do spłaty zobowiązania kredytowe przedsiębiorstwa, jego właściciele mogą być zmuszeni wykorzystać swoje własne oszczędności lub majątek. W ramach ubezpieczenia spłaty kredytów dla przedsiębiorstwa dokonuje się miesięcznych spłat kredytów przedsiębiorstwa w razie wypadku, choroby, całkowitego trwałego inwalidztwa, poważnego zachorowania lub śmierci do czterech wskazanych w polisie osób. Przedsiębiorcy zyskują pewność, że będą w stanie spłacać kredyty, co pomoże im zarządzać firmą w razie niestabilnej sytuacji bez ponoszenia kar finansowych lub potencjalnych zakłóceń przepływów pieniężnych.

Zakres ochrony:

  • Niezdolność do pracy wskutek choroby lub wypadku

  • Poważne zachorowanie

  • Hospitalizacja

  • Całkowite trwałe inwalidztwo

  • Ubezpieczenie na życie.

Ochroną może zostać maksymalnie 4 wskazanych przez właściciela przedsiębiorstwa kluczowych pracowników.

 

Więcej informacji?