Warunki korzystania

Prosimy o dokładne przeczytanie niniejszych warunków przed rozpoczęcie korzystania z niniejszej strony internetowej.

Grupa towarzystw ubezpieczeniowych i podmiotów świadczących usługi finansowe AXA („AXA”) udostępnia niniejszą stronę internetową („Strona internetowa”) zgodnie z niniejszymi warunkami korzystania („Warunki korzystania”), które mogą być aktualizowane bez wcześniejszego zawiadomienia. Niniejsza Strona internetowa zapewnia użytkownikowi dostęp do określonych usług, w tym do informacji o usługach oferowanych przez grupę spółek AXA, a może zawierać również informacje dotyczące innych produktów oraz usług finansowych i konsumpcyjnych oferowanych przez AXA i podmioty powiązane z nią kapitałowo (Podmioty powiązane”) oraz przez osoby trzecie („Dostawcy”). Korzystanie z niniejszej Strony internetowej i z usług na niej prezentowanych („Usługi”) podlega Warunkom korzystania oraz wszelkim obowiązującym przepisom. Niektóre części niniejszej Strony internetowej mogą podlegać dodatkowym lub odmiennym warunkom korzystania, które podano w tych częściach. Nie wszystkie usługi i materiały opisane na niniejszej Stronie internetowej są dostępne do użytku we wszystkich krajach, w których AXA prowadzi swoją działalność. O ile nie zastrzeżono inaczej, niniejsze Warunki korzystania obejmować będą wszelkie nowe usługi i materiały dodane na niniejszej Stronie internetowej.

PROSZĘ DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ NINEJSZE WARUNKI. JEŻELI UŻYTKOWNIK NIE WYRAŻA ZGODY NA KTÓREKOLWIEK Z POSTANOWIEŃ NINIEJSZYCH WARUNKÓW, NIE POWINIEN ODWIEDZAĆ ANI W JAKIKOLWIEK SPOSÓB WYKORZYSTYWAĆ NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ LUB JAKICHKOLWIEK INFORMACJI NA NIEJ ZAWARTYCH. ZGODA UŻYTKOWNIKA NA NINIEJSZE WARUNKI STANOWI ZGODĘ NA PRZESTRZEGANIE KAŻDEGO Z WARUNKÓW OKREŚLONYCH PONIŻEJ.

Warunki korzystania

Z zastrzeżeniem niniejszych Warunków, użytkownik może odwiedzać, wykorzystywać i wyświetlać Stronę internetową oraz zawarte na niej materiały na warunkach niewyłączności i nieprzenaszalności oraz w zakresie wskazanym poniżej. Użytkownik nie będzie przerywał lub podejmował prób przerwania pracy Strony internetowej w jakikolwiek sposób.

AXA upoważnia użytkownika do oglądania i pobierania informacji („Materiały”) ze Strony internetowej wyłącznie do swoich osobistych, niekomercyjnych celów. Upoważnienie to nie stanowi przeniesienia praw do Materiałów, a kopie Materiałów podlegają następującym ograniczeniom: 1) użytkownik musi zachować na wszystkich kopiach pobranych Materiałów wszystkie informacje dotyczące praw autorskich i innych praw własności do Materiałów; 2) użytkownik nie może w żaden sposób zmieniać, zwielokrotniać, publicznie wyświetlać, wykonywać lub rozpowszechniać bądź w inny sposób wykorzystywać Materiały do jakichkolwiek celów publicznych lub handlowych; 3) użytkownik nie może przekazywać Materiałów jakimkolwiek innym osobom, chyba że poinformuje je o obowiązkach wynikających z niniejszych Warunków korzystania, a te zgodzą się je przyjąć; 4) użytkownikowi zabrania się wykorzystywania grafik zwartych na Stronie internetowej bez towarzyszącego im tekstu; oraz 5) na wszystkich kopiach Materiałów użytkownik musi zamieścić informacje o źródle pochodzenia Materiałów w odpowiednim brzmieniu. Użytkownik zgadza się przestrzegać wszelkich dodatkowych ograniczeń zawartych na Stronie internetowej, która może być każdorazowo aktualizowana. AXA przysługują wszelkie prawa autorskie oraz wszelkie inne prawa do wszystkich Materiałów zawartych na Stronie internetowej, innych niż materiały pochodzące od organów władzy państwowej lub inne wskazane materiały, przy czym Strona internetowa, w tym wszystkie Materiały, podlegają prawu autorskiemu i są chronione międzynarodowym prawem autorskim oraz postanowieniami traktatów międzynarodowych. Użytkownik zgadza się przestrzegać wszelkich praw autorskich obowiązujących na całym świecie podczas korzystania z niniejszej Strony internetowej oraz zapobiegać wszelkiemu nieuprawnionemu kopiowaniu Materiałów. O ile wyraźnie nie zastrzeżono inaczej w niniejszych Warunkach korzystania, AXA nie udziela użytkownikowi żadnych wyraźnych lub domniemanych praw przysługujących z tytułu jakichkolwiek patentów, znaków towarowych, praw autorskich lub informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

Brak oferty

INFORMACJE ZAWARTE NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ NIE STANOWIA OFERTY SPRZEDAŻY SKŁADANEJ PRZEZ AXA LUB PODMIOTY POWIĄZANE, LUB W ICH IMIENIU, ANI NIE ZACHĘCAJĄ DO KUPNA JAKICHKOLWIEK PRODUKTÓW OCHRONNYCH LUB UBEZPIECZENIOWYCH.

Brak doradztwa

Informacje dostępne na Stronie internetowej stanowią ogólne informacje odnoszące się do omawianych zagadnień, lecz nie są oferowane jako porady prawne, księgowe, podatkowe lub innego rodzaju porady finansowe, i nie są dostosowane do sytuacji poszczególnych klientów.

WSZELKIE INFORMACJE, OPINIE I PORADY DOSTĘPNE NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ NALEŻY OCENIAĆ W POROZUMIENIU ZE SPECJALISTĄ DO SPRAW PRAWNYCH, KSIĘGOWYCH, PODATKOWYCH, INWESTYCYJNYCH LUB ZAJMUJĄCYM SIĘ INNYMI ZAGADNIENIAMI FINANSOWYMI.

ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI

UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE POTWIERDZA, IŻ ROZUMIE I ZGADZĘ SIE NA PONIŻSZE WARUNKI: (1) KORZYSTANIE UŻYTKOWNIKA Z NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ ORAZ PRZEDSTAWIONYCH NA NIEJ MATERIAŁÓW I USŁUG ODBYWA SIĘ NA JEGO WYŁĄCZNE RYZYKO ORAZ (2) MATERIAŁY MOGĄ ZAWIERAĆ NIEDOKŁADNE INFORMACJE LUB BŁĘDY TYPOGRAFICZNE. AXA, PODMIOTY POWIĄZANE ORAZ DOSTAWCY NIE GWARANTUJĄ DOKŁADNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI MATERIAŁÓW ORAZ RZETELNOŚCI JAKICHKOLWIEK PORAD, OPINII, OŚWIADCZEŃ LUB INNYCH INFORMACJI ZAWARTYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ LUB PRZEZ NIĄ DYSTRYBUOWANYCH. UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE MA SWIADOMOŚĆ, ŻE POLEGANIE W JAKIMKOLWIEK STOPNIU NA MATERIAŁACH, OPINIACH, PORADACH, OŚWIADCZENIACH, NOTKACH LUB INFORMACJACH ODBYWA SIĘ WYŁĄCZNIE NA RYZYKO UŻYTKOWNIKA.

AXA, PODMIOTY POWIĄZANE ORAZ DOSTAWCY (WYŁĄCZNIE W ZAKRESIE WŁASNYCH MATERIAŁÓW) ZASTRZEGAJĄ SOBIE PRAWO, POZOSTAJĄCE DO ICH WYŁĄCZNEGO UZNANIA, DO POPRAWY WSZELKICH BŁĘDÓW LUB PRZEOCZEŃ W JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI STRONY INTERNETOWEJ. DOKŁADAMY UZASADNIONYCH STARAŃ W CELU PRZEKAZYWANIA UŻYTKOWNIKOM DOKŁADNYCH INFORMACJI. ZASTRZEGAMY SOBIE JEDNAK PRAWO DO WPROWADZANIA POPRAWEK I/LUB ZMIAN, JEŻELI INFORMACJE TE OKAŻĄ SIE NIEDOKŁADNE. AXA, PODMIOTY POWIĄZANE ORAZ DOSTAWCY (WYŁĄCZNIE W ZAKRESIE WŁASNYCH MATERIAŁÓW) MOGĄ W KAŻDEJ CHWILI BEZ WCZEŚNIEJSZEGO ZAWIADOMIENIA WPROWADZAĆ WSZELKIE INNE ZMIANY NA STRONIE INTERNETOWEJ, W MATERIAŁACH, PRODUKTACH, PROGRAMACH, USŁUGACH LUB CENACH (JEŻELI DOTYCZY) OPISANYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ.

W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, NINIEJSZA STRONA INTERNETOWA, USŁUGI, INFORMACJE I MATERIAŁY ZAWARTE NA STRONIE INTERNETOWEJ, A TAKŻE WSZELKIE OPROGRAMOWANIE UDOSTĘPNIONE NA STRONIE INTERNETOWEJ, SĄ PRZEDSTAWIONE W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ, BEZ JAKICHKOLWIEK OŚWIADCZEŃ LUB GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYRAŹNYCH LUB DOMNIEMANYCH, W TYM MIEDZY INNYMI GWARANCJI ZDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY, NIENARUSZANIA PRAW LUB PRZYDATNOŚCI DO JAKICHKOLWIEK CELÓW.

Ograniczenie odpowiedzialności

UŻYTKOWNIK ROZUMIE I ZGADZA SIĘ, ŻE AXA, PODMIOTY POWIĄZANE ORAZ DOSTAWCY, W ZAKRESIE DOZWOLONYM ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI PRAWA POLSKIEGO, NIE SĄ ODPOWIEDZIALNI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY, W TYM MIĘDZY INNYMI ZA SZKODY, KOSZTY LUB UTRATĘ PRODUKTÓW, MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA, DANYCH LUB INNE STRATY NIEMATERIALNE, NAWET JEŻELI POINFORMOWANO ICH O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD, WYNIKAJĄCYCH Z: (i) KORZYSTANIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ, USŁUG LUB MATERIAŁÓW PRZEZ UŻYTKOWNIKA, LUB (ii) OTRZYMANIA PRODUKTÓW I/LUB USŁUG ZASTĘPCZYCH; LUB (iii) WYKORZYSTANIA JAKICHKOLWIEK DANYCH, INFORMACJI, PRODUKTÓW LUB USŁUG UZYSKANYCH Z TRANSAKCJI ZAWARTYCH POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ, LUB (iv) JAKICHKOLWIEK OŚWIADCZEŃ LUB ZACHOWANIA OSÓB TRZECICH, LUB (v) JAKICHKOLWIEK KWESTII ZWIĄZANYCH ZE STRONĄ INTERNETOWĄ, USŁUGAMI LUB MATERIAŁAMI.

Strony internetowe osób trzecich

Dla wygody użytkownika, AXA i Podmioty powiązane mogą na Stronie internetowej zamieszczać odesłania (linki) do stron internetowych prowadzonych przez inne podmioty. Przechodząc na takie strony, użytkownik opuszcza niniejszą Stronę internetową. Jeżeli użytkownik zdecyduje się odwiedzić jakąkolwiek stronę internetową poprzez skorzystanie z odesłania (linku), czyni to na własne ryzyko, zgodnie z warunkami korzystania i politykami prywatności stosowanymi dla takiej strony internetowej, które mogą być odmiennie od tych, które obowiązują na Stronie internetowej. Obowiązkiem użytkownika jest podjęcie wszelkich środków zabezpieczających przed wirusami lub innymi szkodliwymi elementami, które można spotkać na takich stronach internetowych. AXA i Podmioty powiązane nie dają żadnej gwarancji, nie składają żadnych oświadczeń ani nie rekomendują żadnych stron internetowych, do których zamieszczono odesłania (linki) na Stronie internetowej, informacji pojawiających się na tych stronach internetowych bądź jakichkolwiek produktów lub usług na tych stronach opisanych. Zamieszczenie odesłań (linków) na Stronie internetowej nie oznacza, że AXA, Podmioty powiązane czy sponsorzy Strony internetowej rekomendują je, są stowarzyszeni z podmiotami używającymi stron internetowych dostępnych przez te odesłania (linki) albo z nimi zrzeszeni, bądź dostępni poprzez odesłania (linki), lub że podmiot uprawniony do strony internetowej, do której zamieszczono odesłanie (link), jest upoważniony do korzystania z jakiegokolwiek znaku towarowego, nazwy handlowej, logo, praw autorskich do symbolu AXA lub któregokolwiek z Podmiotów powiązanych lub spółek zależnych.

Wirusy

Zawsze istnieje możliwość nieświadomego zarażenia wirusem komputerowym w Internecie, dlatego chcemy ostrzec użytkownika o możliwości zakażenia wirusowego w jego systemie. Obowiązkiem użytkownika jest zbadanie wszelkich materiałów pobranych przez Internet. AXA i Podmioty powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane wirusami lub zagrożeniami pokrewnymi, niezależnie od tego, czy dany wirus lub zagrożenie wynikały z odwiedzin na Stronie internetowej. To użytkownik, a nie AXA ani Podmioty powiązane, przyjmuje na siebie całość kosztów wszelkich koniecznych czynności serwisowych, napraw lub poprawek związanych z wirusami komputerowymi.

Informacje przekazywane przez użytkownika

W celu skorzystania z niektórych Usług na Stronie internetowej, użytkownik może zostać poproszony o dokonanie rejestracji. Użytkownik zgadza się podać prawdziwe, dokładne i aktualne informacje na swój temat, zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi na formularzach rejestracji i wnioskach zawartych na Stronie internetowej. W przypadku, gdy przekazane przez użytkownika informacje będą nieprawdziwe, niedokładne, niepełne lub nieaktualne, lub jeżeli AXA lub jakikolwiek Podmiot powiązany będą miały uzasadnione powody do przypuszczania, że takie informacje są nieprawdziwe, niedokładne, niepełne lub nieaktualne, AXA, wedle własnego uznania, ma prawo zawiesić dostęp użytkownika lub odmówić mu dostępu do Strony internetowej. Ponadto użytkownik zgadza się, że AXA nie ponosi odpowiedzialności wobec niego ani żadnej osoby trzeciej w przypadku odmówienia użytkownikowi dostępu do Strony internetowej oraz do Usług i Materiałów na niej zamieszczonych, z dowolnej przyczyny.

Poza informacjami, które użytkownik podaje podczas procesu rejestracji lub podczas korzystania z jakichkolwiek innych usług oferowanych poprzez niniejsza Stronę internetową („Informacje dozwolone”), użytkownik nie powinien, a AXA ani Podmioty powiązane nie życzą sobie, aby użytkownik przesyłał jakiekolwiek informacje poufne lub zastrzeżone do AXA lub Podmiotów powiązanych poprzez Stronę internetową. Przyjmując niniejsze Warunki korzystania oraz Politykę prywatności, użytkownik zgadza się, aby wszelkie informacje lub materiały, które on albo osoby działające w jego imieniu przekazują AXA lub Podmiotom powiązanym, inne niż Informacje dozwolone, nie były uznawane za poufne lub zastrzeżone. Przekazując wszelkie takie informacje lub materiały AXA lub Podmiotom powiązanym, użytkownik wyraża zgodę na bezpłatne, uczciwe wykorzystywanie przez AXA i Podmioty powiązane takich informacji i materiałów, w zakresie dozwolonym przez odpowiednie przepisy prawa. Użytkownik ponadto przyjmuje do wiadomości, że AXA i Podmioty powiązane nie życzą sobie, aby przekazywał on AXA lub Podmiotom powiązanym jakiekolwiek informacje lub materiały o charakterze zniesławiającym, zastraszającym, obscenicznym, napastliwym lub w jakikolwiek inny sposób niezgodnym z prawem, lub też materiały zastrzeżone osób trzecich, a użytkownik gwarantuje powstrzymanie się od tego rodzaju działań.

AXA i Podmioty powiązane będą wykorzystywać Informacje dozwolone zgodnie z Polityka prywatności zamieszczona na Stronie internetowej.

Tablice ogłoszeniowe

Strona internetowa może zawierać tablice ogłoszeniowe lub pokoje rozmów (chat rooms) („Tablice ogłoszeniowe”), które umożliwiają przekazywanie informacji zwrotnych AXA i Podmiotom powiązanym oraz kontakty pomiędzy użytkownikami w czasie rzeczywistym. Warunkiem korzystania z Tablic ogłoszeniowych i Strony internetowej jest powstrzymanie się przez użytkownika od następujących działań:

  • ograniczanie lub powstrzymywanie jakichkolwiek innych użytkowników od korzystania z Tablic ogłoszeniowych i czerpania z nich korzyści;

  • zamieszczanie lub przekazywanie jakiegokolwiek rodzaju informacji niezgodnych z prawem, zastraszających, obraźliwych, zniesławiających, oszczerczych, obscenicznych, wulgarnych, pornograficznych, bluźnierczych lub niemoralnych, w tym wszelkiego rodzaju przekazów stanowiących lub zachęcających do zachowań mogących stanowić przestępstwo lub wykroczenie, powodujących odpowiedzialność cywilnoprawną lub mogących stanowić w jakikolwiek sposób naruszenie jakiegokolwiek prawa lokalnego, stanowego, krajowego lub międzynarodowego.

  • zamieszczanie lub przekazywanie jakichkolwiek informacji, oprogramowania lub innych materiałów łamiących lub naruszających prawa innych osób, w tym materiałów, które naruszają prawa dotyczące ochrony prywatności lub ochrony wizerunku albo są chronione prawem autorskim, prawem ochronnym na znak towarowy lub innym prawem majątkowym, albo też zamieszczanie lub przekazywanie utworów zależnych związanych ze wspomnianymi informacjami, oprogramowaniem i innymi materiałami, bez uprzedniego uzyskania zgody od właściciela lub uprawnionego z tych praw;

  • zamieszczanie lub przekazywanie jakichkolwiek wirusów lub jakichkolwiek informacji, oprogramowania lub innych materiałów zawierających wirus lub inny element szkodliwy;

  • zamieszczanie lub przekazywanie, albo wykorzystywanie w inny sposób, jakichkolwiek informacji, oprogramowania oraz innych materiałów w celach komercyjnych lub zawierających reklamę.

Użytkownik akceptuje, że AXA nie ma obowiązku monitorowania Tablic ogłoszeniowych. AXA zastrzega sobie jednak prawo do ujawnienia w każdej chwili informacji koniecznych do wypełnienia normy jakiegokolwiek przepisu prawa lub żądania organu władzy rządowej, albo do edytowania, odmowy zamieszczenia bądź usunięcia wszelkich informacji lub materiałów, w całości lub części, które według własnego uznania AXA są nie do przyjęcia lub stanowią naruszenie niniejszych Warunków korzystania.

Zawiadomienia

Zawiadomienia z AXA i Podmiotów powiązanych, dotyczące korzystania przez zarejestrowanych użytkowników ze Strony internetowej, Usług i Materiałów, przesyłane są do nich e-mailem. Zawiadomienia dotyczące zmiany Polityki prywatności lub niniejszych Warunków korzystania będą w każdym przypadku zamieszczane na Stronie internetowej.

Postanowienia ogólne

AXA zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikowania, dodawania lub usuwania, według własnego uznania, fragmentów niniejszych Warunków korzystania w całości lub części, w każdej chwili, bez zawiadamiania z wyprzedzeniem. Użytkownik powinien okresowo odwiedzać Stronę internetową w celu sprawdzenia obowiązujących w danej chwili Warunków korzystania, które są dla niego wiążące. Zmiany niniejszych Warunków korzystania wchodzą w życie z chwilą ich zamieszczenia na Stronie internetowej. Kontynuowanie korzystania przez użytkownika ze Strony internetowej, Usług i Materiałów po jakichkolwiek zmianach niniejszych Warunków korzystania będzie uznawane za zaakceptowanie takich zmian.

AXA i Podmioty powiązane mogą w każdej chwili bez wcześniejszego zawiadomienia zakończyć, zmienić, zawiesić lub przerwać udostępnianie jakiegokolwiek elementu Strony internetowej, w tym także dostępności jakichkolwiek funkcji Strony internetowej. AXA i Podmioty powiązane mogą także wprowadzić ograniczenia dostępu do pewnych funkcji i usług lub ograniczyć dostęp użytkownika do całości lub części Strony internetowej bez uprzedzenia i bez ponoszenia za to odpowiedzialności. AXA i Podmioty powiązane mogą cofnąć upoważnienia lub prawa przyznane powyżej.

Warunki korzystania, Polityka prywatności oraz nota prawna określają w całości zasady, na jakich użytkownik korzysta ze Strony internetowej, Usług i Materiałów. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu arbiter lub właściwy sąd uzna którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków korzystania lub ich część za niemożliwe do egzekwowania, takie postanowienie będzie egzekwowane w maksymalnym dopuszczalnym zakresie odzwierciedlającym zamiary niniejszych Warunków korzystania, a pozostała część Warunków korzystania będzie nadal w pełni skuteczna i obowiązująca. W przypadku zakończenia istnienia jakiegokolwiek stosunku pomiędzy AXA oraz Podmiotami powiązanymi a użytkownikiem, zrzeczenia i ograniczenia odpowiedzialności przewidziane w niniejszych Warunkach korzystania pozostaną w mocy.

Uznaje się, że Warunki korzystania zawierają wszystkie zawiadomienia, polityki, zrzeczenia i inne warunki zawarte na Stronie internetowej oraz w innych umowach, jakie użytkownik mógł zawrzeć z AXA i Podmiotami powiązanymi.

Użytkownicy międzynarodowi i wybór prawa

Niniejsza Strona internetowa jest kontrolowana, prowadzona i administrowana przez AXA w biurach mieszczących się Szwecji. AXA i Podmioty powiązane nie składają żadnych oświadczeń o stosowności lub dostępności materiałów zawartych na niniejszej Stronie internetowej do wykorzystania w miejscach innych niż podane w Polityce prywatności, a dostęp do nich z terytoriów, gdzie ich treść jest niezgodna z prawem, jest zabroniony. Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszelkich praw lokalnych i międzynarodowych, które mogą mieć zastosowanie podczas odwiedzania Strony internetowej.

Obowiązujące prawo

Niniejsze Warunki korzystania podlegają prawu polskiemu.