Läs våra användningsvillkor innan du använder webbplatsen

När det gäller den här webbplatsen [clp.partners.axa/se] (”webbplatsen”) avser ”AXA” AXA France IARD, AXA France Vie och AXA Partners.

AXA-familjen med företag inom försäkrings- och finanstjänster (”AXA”) tillhandahåller den här webbplatsen enligt följande användningsvillkor, vilka kan uppdateras när som helst utan föregående meddelande. På den här Webbplatsen tillhandahålls vissa tjänster, inklusive men inte begränsat till, åtkomst till information om de produkter och tjänster som erbjuds av AXA-familjen med företag, och det kan tillhandahållas information om andra finans- och konsumenttjänster och -produkter som erbjuds av AXA och dess dotterbolag (”dotterbolag”) samt andra leverantörer från tredje part (”leverantörer”). Användningen av Webbplatsen och tjänsterna omfattas av dessa Användningsvillkor samt gällande lagstiftning. Vissa delar av Webbplatsen kan omfattas av ytterligare eller andra användningsvillkor, vilket meddelas i dessa delar. Alla tjänster och allt material som beskrivs på Webbplatsen är inte tillgängliga i alla de länder AXA-företagen bedriver verksamhet i. Om inte annat anges omfattar dessa Användningsvillkor även eventuella nya tjänster och nytt material som tillkommer på Webbplatsen.

Läs dessa villkor noggrant. Om du inte godkänner dessa Användningsvillkor får du inte besöka eller på annat sätt använda Webbplatsen eller någon information som finns på Webbplatsen. Genom att besöka och använda Webbplatsen godkänner du samtliga Användningsvillkor som beskrivs nedan.

Begränsad licens

Enligt de villkor som beskrivs i det här Avtalet ger AXA dig en ej exklusiv, ej överförbar, begränsad rätt att besöka, använda och visa den här Webbplatsen och det material den innehåller. Du godkänner att inte störa eller försöka störa Webbplatsens drift på något sätt.

AXA ger dig endast behörighet att visa och hämta information (”Material”) på Webbplatsen för eget personligt bruk. Behörigheten ger ingen äganderätt till Materialet och kopior av Materialet omfattas av följande begränsningar: 1) ingen information om upphovsrätt eller annan ägandeinformation får tas bort från kopior av hämtat Material; 2) Materialet får inte ändras på något sätt eller mångfaldigas eller visas offentligt, framföras, distribueras eller på annat sätt användas i offentligt eller kommersiellt syfte; 3) Materialet får inte överföras till någon annan person om inte denne meddelas om, och godkänner, dessa användningsvillkor; 4) grafik som förekommer på Webbplatsen får inte användas separat från tillhörande text; och 5) i alla kopior av Materialet måste källan till Materialet tydligt framgå med lämpligt formulerad text. Du godkänner att följa alla ytterligare restriktioner som förekommer på Webbplatsen eftersom dessa kan uppdateras med jämna mellanrum. AXA äger upphovsrätten och alla övriga rättigheter till allt Material på Webbplatsen med undantag för Myndighetsmaterial och annat Material när så anges, och den här Webbplatsen, inklusive allt Material, skyddas av internationell upphovsrätt och fördragsbestämmelser. Du godkänner att följa samtliga upphovsrättsliga lagar världen över om du använder webbplatsen och att förhindra eventuell otillåten kopiering av Materialet.

Med undantag för vad som uttryckligen anges häri medger AXA inte uttryckligen eller underförstått någon rättighet till dig under några patent, varumärken, upphovsrätt eller affärshemligheter.

Upphovsrätt/varumärken

Den här Webbplatsen, inklusive allt Material, skyddas av internationell upphovsrätt, varumärkesskydd, immaterialrätt och fördragsbestämmelser. Du godkänner att följa samtliga sådana lagar världen över om du använder webbplatsen och att förhindra eventuell otillåten kopiering av Materialet. Med undantag för vad som uttryckligen anges häri medger AXA inte uttryckligen eller underförstått någon rättighet till dig under några patent, varumärken, upphovsrätt eller affärshemligheter. AXA och AXA-logotypen är servicemärken/varumärken som tillhör AXA SA.

Inget erbjudande

Informationen på den här Webbplatsen utgör inte något erbjudande från eller på uppdrag av AXA eller dess närstående företag för att sälja eller bjuda ut någon trygghets- eller försäkringsprodukt.

Ingen professionell rådgivning

Informationen på Webbplatsen är avsedd som en allmän informationsresurs för de aktuella ämnena, men erbjuds inte som juridisk, bokföringsmässig, skattemässig eller annan finansiell rådgivning, och är inte anpassad för en kunds specifika omständigheter. All information, åsikter och råd på Webbplatsen ska utvärderas genom konsultation med en Juridisk, Bokförings-, Skatte-, Investerings- eller annan Finansiell specialist.

FRISKRIVNING

Du förstår uttryckligen att: (1) din användning av den här Webbplatsen och de tjänster och det material som tillhandahålls på Webbplatsen sker helt på egen risk, och (2) att materialet kan innehålla felaktigheter och typografiska fel. AXA, dess närstående företag och leverantörerna garanterar inte tillförlitligheten eller fullständigheten hos materialet eller tillförlitligheten hos något råd, åsikt, uttalande eller annan information som visas eller distribueras genom Webbplatsen. Du bekräftar att du förlitar dig till materialet eller någon åsikt, råd, uttalande, memorandum eller information helt på egen risk.

AXA, dess närstående företag och leverantörerna (begränsat till deras material) förbehåller sig rätten att själva korrigera eventuella fel eller ofullständigheter på Webbplatsen. Vi vidtar rimliga åtgärder för att förse dig med tillförlitlig information. Vi förbehåller oss dock rätten att göra korrigeringar och/eller ändringar om informationen visar sig vara felaktig.

AXA, dess närstående företag och leverantörerna (begränsat till deras material) får ändra vad som helst på Webbplatsen, i materialet och i de produkter, tjänster eller priser (i förekommande fall) som beskrivs på Webbplatsen utan föregående meddelande.

Webbplatsen, tjänsterna, informationen och materialet på Webbplatsen samt eventuell programvara som är tillgänglig på Webbplatsen tillhandahålls i befintligt skick utan några utfästelser eller garantier, uttryckligen eller underförstådda, av något slag, inklusive, men inte begränsat till, garantier om säljbarhet, icke-överträdelse eller lämplighet för något visst ändamål.

Viss lagstiftning tillåter inte uteslutande av underförstådda garantier. Därför är det inte säkert att samtliga undantag ovan gäller för dig.

Ansvarsbegränsning

Du förstår och godkänner att AXA, dess närstående företag och leverantörerna inte ansvarar för några direkta, indirekta, oförutsedda, speciella, påföljande eller avskräckande skador, inklusive, men inte begränsat till, skador, kostnader eller förluster av produkter, användning, data eller andra immateriella förluster, även om vi har informerat om möjligheterna att dessa skador kan uppstå, uppkomna av: (i) din användning av eller oförmåga att använda webbplatsen, tjänsterna eller materialet, eller (ii) erhållande av ersättningsprodukter och/eller -tjänster, eller (iii) användning av någon form av data, information, produkter eller tjänster erhållna genom transaktioner gjorda genom webbplatsen, eller (iv) någon form av uttalande eller handling från någon tredje part, eller (v) något annat som rör Webbplatsen, tjänsterna eller materialet.

Viss lagstiftning tillåter inte uteslutande av vissa garantier eller begränsning eller uteslutande av ansvar för oförutsedda eller påföljande skador, eller uteslutande av ansvar för dödsfall eller personskador. Därför är det inte säkert att samtliga undantag ovan gäller för dig.

Webbplatser från tredje part

AXA och dess närstående företag kan som en service till dig tillhandahålla länkar till webbplatser som drivs av andra organisationer på den här Webbplatsen. Om du besöker dessa webbplatser lämnar du den här Webbplatsen. Om du bestämmer dig för att besöka någon länkad webbplats sker detta på egen risk och omfattas av den webbplatsens användningsvillkor och integritetspolicy, vilka kan skilja sig från dem som gäller för den här Webbplatsen. Du ansvarar för att vidta skyddsåtgärder mot virus eller andra skadliga element som kan finns på dessa webbplatser. AXA och dess närstående företag lämnar inga garantier eller utfästelser gällande, och rekommenderar inte, några länkade webbplatser eller information på dessa eller några av de produkter eller tjänster som beskrivs på dem.

Virus

Det finns alltid en risk för att ovetandes drabbas av datorvirus på Internet och vi vill därför varna dig för infektioner eller virussmitta i ditt system. Du ansvarar för att genomsöka eventuellt material som hämtas från Internet. AXA och dess närstående företag ansvarar inte för några skador som orsakas av virus eller relaterade faror, oavsett om viruset eller faran uppkommit genom ett besök på den här Webbplatsen. Du, och inte AXA eller dess närstående företag, står för hela kostnaden för all nödvändig service, reparation eller korrigering relaterad till datorvirus.

Information tillhandahållen av dig

För att använda vissa Tjänster på Webbplatsen kan du behöva registrera dig. Observera att sådana tjänster kan omfattas av specifika användningsvillkor. Du samtycker till att tillhandahålla sanningsenlig, tillförlitlig och aktuell information om dig själv när du registrerar dig och fyller i ansökningsformulär på Webbplatsen. Om någon information du tillhandahåller är osann, felaktig, ofullständig eller inaktuell, eller om AXA eller något av dess närstående företag har rimliga skäl att anta att sådan information är osann, felaktig, ofullständig eller inaktuell, har AXA fri rätt att tillfälligt eller permanent neka dig åtkomst till Webbplatsen. Du godkänner dessutom att AXA inte är ansvarigt inför dig eller någon tredje part om AXA nekar dig åtkomst till Webbplatsen, och Tjänsterna och Materialet på den, av någon anledning.

Utöver den information du skickar under registreringsprocessen eller under användningen av någon annan tjänst som erbjuds genom Webbplatsen (den ”Tillåtna informationen”) vill inte AXA och dess närstående företag att du, och du ska inte, skicka någon konfidentiell eller skyddad information till AXA eller dess närstående företag via Webbplatsen. Genom att acceptera dessa Användningsvillkor och Integritetspolicyn godkänner du att all information eller allt material som du eller personer som handlar på ditt uppdrag tillhandahåller till AXA eller dess närstående företag annan än den Tillåtna informationen inte ska anses vara konfidentiell eller skyddad. Genom att tillhandahålla sådan information eller sådant material till AXA eller dess närstående företag ger du AXA och dess närstående företag obegränsad, oåterkallelig, världsomfattande, kompensationsfri licens att använda, mångfaldiga, visa, offentligen framföra, överföra, distribuera och underlicensiera till andra sådan information och sådant material, och du godkänner dessutom att AXA och dess närstående företag fritt får använda, och tillåta andra att använda, alla idéer, koncept eller kunskaper som du eller personer som handlar på ditt uppdrag tillhandahåller AXA eller dess närstående företag. Du bekräftar även att AXA och dess närstående företag inte vill att du, och du garanterar att du inte kommer, tillhandahålla någon information eller något material till AXA eller dess närstående företag som är ärekränkande, hotfullt, anstötligt, trakasserande eller på annat sätt olagligt, eller som innehåller skyddat material som tillhör någon annan.

AXA och dess närstående företag kommer att använda den Tillåtna informationen i enlighet med Integritetspolicyn på den här Webbplatsen.

Forum

Den här Webbplatsen kan innehålla forum och chattrum (”Forum”) som möjliggör feedback till AXA och dess närstående företag samt interaktion i realtid mellan användare. Ett villkor för din användning av Forumen och den här Webbplatsen är att du inte:

Den här Webbplatsen kan innehålla forum och chattrum (”Forum”) som möjliggör feedback till AXA och dess närstående företag samt interaktion i realtid mellan användare. Ett villkor för din användning av Forumen och den här Webbplatsen är att du inte:

publicerar eller överför någon information, programvara eller annat material som överträder eller inkräktar på andras rättigheter, inklusive material som inkräktar på integritets- eller publicitetsrättigheter eller som skyddas av upphovs-, varumärkes- eller annan egendomsrätt, eller härledda verk med hänsyn till detta, utan att först erhålla tillstånd från ägaren eller rättighetsinnehavaren; publicerar eller överför något virus eller någon information, programvara eller annat material som innehåller något virus eller annan skadlig komponent; publicerar, överför eller på annat sätt utnyttjar någon information, programvara eller annat material i kommersiella syften eller som innehåller reklam.

Du förstår att AXA inte på något sätt är ålagda att övervaka Forumen.  AXA förbehåller sig dock rätten att när som helst avslöja information när så krävs enligt lag, föreskrift eller på myndighets begäran, eller att redigera, neka att publicera eller ta bort någon information eller något material, helt eller delvis, som enligt AXAs egen bedömning är förkastligt eller bryter mot dessa Användningsvillkor.

Meddelanden

Meddelanden från AXA och dess närstående företag till registrerade användare gällande deras användning av Webbplatsen, Tjänsterna och Material skickas via e-post. Ändringar i Integritetspolicyn eller i dessa Användningsvillkor meddelas alltid på Webbplatsen.

Allmänna villkor

AXA förbehåller sig rätten att fritt ändra, modifiera, lägga till eller ta bort delar av dessa Användningsvillkor helt eller delvis och när som helst utan föregående meddelande; du bör regelbundet återbesöka Webbplatsen för att granska de aktuella villkor du omfattas av. Ändringar av dessa Användningsvillkor träder i kraft när de publiceras. Om du fortsätter använda Webbplatsen, Tjänsterna och Materialet efter att dessa Användningsvillkor publicerats anses du godkänna dessa ändringar.

AXA och dess närstående företag kan avsluta, ändra, avbryta eller upphöra med delar av Webbplatsen, inklusive tillgängligheten på eventuella funktioner på Webbplatsen, när som helst utan föregående meddelande. AXA och dess närstående företag kan även införa restriktioner för vissa funktioner och tjänster eller begränsa din åtkomst till hela eller delar av Webbplatsen utan föregående meddelande eller ansvarsskyldighet. AXA och dess närstående företag kan upphäva auktoriseringar, rättigheter och licenser enligt ovan.

Användningsvillkoren utgör hela avtalet mellan AXA, dess närstående företag och dig i anslutning till din användning av Webbplatsen, Tjänsterna och Materialet. Eventuella åtgärder vidtagna av dig rörande din användning av Webbplatsen, Tjänsterna och Materialet måste påbörjas inom ett (1) år efter att anmälningen eller åtgärden gjordes. Om någon del av dessa Användningsvillkor anses oförenlig med gällande lagstiftning av domstol eller annan rättslig instans, så gäller det villkoret så långt lagen medger, och övriga delar av Användningsvillkoren påverkas inte. I händelse av nedläggning fortsätter de friskrivningar och ansvarsfriheter som framläggs i Användningsvillkoren att gälla.

Användningsvillkoren ska anses inkludera samtliga övriga meddelanden, policydokument, friskrivningar och andra villkor på Webbplatsen och i övriga avtal du kan ha ingått med AXA och dess närstående företag.

Internationella användare och val av lag

Den här Webbplatsen kontrolleras, drivs och administreras av AXA från kontor i Storbritannien och/eller på Irland. AXA och dess närstående företag gör ingen utfästelse om att material på den här Webbplatsen är lämpligt eller tillgängligt för användning på alla platser. Åtkomst till material på den här Webbplatsen där dess innehåll är olagligt är förbjuden. Du ansvarar för att följa all tillämplig internationell och lokal lagstiftning när du besöker Webbplatsen.

Gällande lagstiftning

Dessa villkor och bestämmelser för användning gäller under lagstiftningen i Sverige.