Vanliga frågor och svar

1. Ärenden relaterade till Covid-19 

Vad gäller kring ersättning för resor, givet utrikesdepartementets avrådan från icke nödvändiga resor till andra länder?

 • Om din fråga avser information kring din resa eller avbokning av resa, vänligen kontakta ditt flygbolag eller researrangör för möjlig ersättning.
 • Det finns även mer information med frågor och svar samt kontaktuppgifter på respektive reseförsäkringsbolag. 
 

Vad gäller angående utgiftsskydd och låneskydd med anledning av nedskärningar på arbetsplatser?

 • Vårt utgiftsskydd ersätter inte anställda som blivit permitterade utan endast om personen blivit uppsagd från sin anställning.

 • Vid arbetslöshet gäller våra ordinarie villkor.
   

Med anledning av sjukdom och sjukskrivning gäller våra vanliga villkor.

 • För sjukskrivningar krävs att du är sjukskriven i mer än 30 dagar för att erhålla ersättning.
   

2. Vad ingår i min försäkring? 

Försäkringsbrev med en sammanfattning av försäkringens omfattning finner du i det utskick du mottog i samband med försäkringens tecknande. För att ta del av fullständiga villkor hänvisar vi till banken/kreditinstitutets hemsida. Exempel på händelser som försäkringsskyddet kan omfatta är: Arbetslöshet till följd av arbetsbrist, sjukskrivning i minst 30 dagar till följd av sjukdom eller olycksfall, sjukhusvistelse, allvarlig sjukdom, dödsfall.
 

3. Jag vill anmäla ett ärende för arbetslöshet, hur gör jag och vilka intyg behöver jag skicka in?

För snabbast hantering av ditt ärende registrerar du ditt ärende samt laddar upp dina intyg på vår hemsida https://www.clpnet.com/customer/homese. I samband med att du anmäler ärendet på vår hemsida har du möjlighet att ge ditt godkännande till att AXA får konktakta Arbetsförmedlingen och ta emot automatiskt intyg om att du är inskriven hos Arbetsförmedlingen och aktivt arbetssökande på heltid. På så sätt behöver du inte själv ladda upp nya intyg varje månad utan denna kontroll sker automatiskt.
Intyg du behöver skicka in i samband med registreringen är:

 • Arbetsgivarintyg som visar anställningsperiod, anställningsform, arbetstid timmar/vecka, anledning till att anställningen har upphört samt datum för besked om anställningens upphörande

 • Intyg från Arbetsförmedligen som styrker när du skrev in dig där, samt att du är fortsatt arbetssökande även efter karenstiden på 30 dagar. Detta intyg behöver du inte skicka in om du valt alternativet att AXA får kontakta Arbetsförmedlingen och du registrerar ditt ärende inom två månader från din första arbetslösa dag.

 • Om du anmäler ditt ärende mer än 60 dagar efter din första arbetslösa dag behövs samtliga utbetalningsspecifikationer från din A-kassa.

Om du ännu inte mottagit ett arbetsgivarintyg, rekommenderar vi att du går in på www.arbetsgivarintyg.nu och ber din arbetsgivare utfärda ett digitalt arbetsgivarintyg. Mer instruktioner om denna process hittar du på www.arbetsgivarintyg.nu eller via din a-kassa. Detta intyg kan du senare ladda upp till oss via vår hemsida.
 
Efter att vi har mottagit alla efterfrågade dokument kommer vi att återkomma med ett besked angående ditt ärende. Vi kontaktar dig ifall vi behöver kompletterande information.
 

4. Jag ska anmäla ett ärende för sjukskrivning/olycksfall, vilka intyg behöver jag skicka in?

För snabbast hantering av ditt ärende registrerar du ditt ärende samt laddar upp dina intyg på vår hemsida https://www.clpnet.com/customer/homese.
 
Intyg du behöver skicka in i samband med registreringen är:

 • Samtliga läkarintyg för den period som anmälan avser

 • Arbetsgivarintyg som styrker din anställning vid tidpunkten då du blev sjukskriven. Det är viktigt att ditt intyg är aktuellt daterat och att anställningsform, anställningsperiod, arbetstid timmar/vecka, arbetsgivarens kontaktuppgifter och organisationsnummer framgår på intyget

Vänligen observera att om du haft besvär sedan tidigare med samma/liknande diagnos så efterfrågas eventuellt även tidigare handlingar som kan visa datum för första kontakt med vårdgivare. Du kan själv läsa och spara ner din journal genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster eller beställa kopior av din journal genom att kontakta din vårdcentral.

Kortfattad guide för hur du hämtar hem journaler från 1177.

Om du saknar ett arbetsgivarintyg, rekommenderar vi att du går in på www.arbetsgivarintyg.nu och ber din arbetsgivare utfärda ett digitalt arbetsgivarintyg. Mer instruktioner om denna process hittar du på www.arbetsgivarintyg.nu eller via din a-kassa. Detta intyg kan du senare ladda upp till oss via vår hemsida.
 
Efter att vi har mottagit alla efterfrågade dokument kommer vi att återkomma med ett besked angående ditt ärende. Vi kontaktar dig ifall vi behöver kompletterande information.
 

5. Vad är ett arbetsgivarintyg? 

Ett arbetsgivarintyg är ett dokument som intygar din anställning. Idag är det vanligt att arbetsgivare skapar elektroniska arbetsgivarintyg via arbetsgivarintyg.nu om du blir uppsagd och skickar dessa direkt till din A-kassa. Kontakta din A-kassa om du behöver hjälp. Din arbetsgivare kan även skriva ut detta intyg till dig. Ett traditionellt arbetsgivarintyg ser ut på följande sätt.
Vi kan tyvärr inte godkänna anställningsavtal i stället för arbetsgivarintyg. Anställningsavtal visar vad du och din arbetsgivare kom överens om när din anställning påbörjades men saknar aktuell datering. Det intygar således inte att du har den anställningen vid din första sjukskrivna dag, att du hade den när du tecknade din försäkring, eller blev uppsagd från denna anställning på grund av arbetsbrist.

Den stora majoriteten av de försäkringar vi hanterar innehåller villkor om din anställningsform och hur mycket du arbetar när du tecknar försärkingen samt om du blir sjukskriven eller uppsagd. Därför efterfrågar vi arbetsgivarintyg.

6. Vad är ett läkarintyg? 

Ett läkarintyg är ett intyg utfärdat av en läkare som intygar att du är sjukskriven. Ett läkarintyg ser idag ut på följande sätt men äldre intyg kan följa andra mallar. När du blir sjukskriven av en läkare ska du få en kopia på det läkarintyg som ligger till grund för sjukskrivningen. Dina läkarintyg finns också att ladda ner från Vårdguiden.

Kom ihåg att skicka in samtliga läkarintyg som rör den sjukskrivning du söker ersättning för. En anledning till att ärenden tar längre tid än nödvändigt är att vi saknar läkarintyg för vissa perioder och att det därmed uppstår avbrott i sjukskrivningsperioden. Om ett sådant avbrott uppstod för att du exempelvis tog semester i stället för att vara sjukskriven en period, informera oss gärna per mejl eller telefon i samband med att du anmäler så att vi inte efterfrågar fler läkarintyg av dig i onödan.

Normalt sett finns all information som ska fyllas i på läkarintygen. Trots detta behöver vi ibland efterfråga kompletterande information på grund av att det inte framgår när en sjukdom eller skada först inträffade. Vi behöver veta detta då skador eller sjukdomar som du kände till innan du tecknade försäkringen normalt sett inte kan ersättas. Be gärna din läkare att skriva hur länge du haft sjukdomen du är sjukskriven för på dina läkarintyg.

Om du behöver bifoga din journal för att visa när du först sökte vård för din sjukdom eller skada kan du ladda ner denna så här från Vårdguiden.

7. Vad är ett inskrivningsintyg från Arbetsförmedlingen? 

Ett inskrivningsintyg från Arbetsförmedlingen är ett kortfattat dokument som intygar när du skrev in dig som abetssökande samt dina personuppgifter och ser ut så här. Intygen är alltid daterade den dag de är utskrivna eller nedladdade från Arbesförmedlingens webbsida. Du hittar ditt intyg under Mina Sidor på Arbetsformedlingen.se. Du behöver intyga att du är arbetssökande när du gör din anmälan för arbetslöshet samt varje månad därefter. Observera att du kan godkänna att vi hämtar dessa via Arbetsförmedlingen digitalt. Då behöver du inte inkomma med dessa intyg själv.

8. Vad är en utbetalningsspecifikation från A-kassan?

En utbetalningsspecifikation från A-kassan visar dag för dag när du mottagit A-kassa. Dessa specifikationer visar i detalj när du varit helt arbetslös och om du vid något tillfälle har arbetat, varit sjukskriven eller av annan anledning inte stått till arbetsmarknadens förfogande. Vi efterfrågar dessa i ärenden där vi behöver mer detaljerad information för att kunna fatta beslut och beräkna ersättningsdagar. Beslut om huruvida detta behövs varierar från fall till fall. Normalt sett behövs det om det gått mer än 90 dagar mellan din anmälan och din första arbetslösa dag.
 
Vissa A-kassor skickar dem i brevform till dig, andra endast digitalt. Oavsett hur din A-kassa ger dig information om dina utbetalningar ska kopior på samtliga specifikationer finnas tillgängliga när du loggar in på din A-kassas websida så att du kan ladda ner dem. Om du har frågor, kontakta din A-kassa.
 
Vi kan tyvärr inte acceptera tidrapporter eller kassakort. Det beror på att du själv fyller i och skickar in dessa till din A-kassa. Det vi efterfrågar är utbetalningsspecifikationerna, som visar att A-kassan har godkänt dina rapporter och betalat ut A-kassa för de dagar du har angett.
 
För dig som inte är medlem i en A-kassa finns två alternativ. Du kan begära en godkänd aktivitetsrapport från Arbetsförmedlingen där ditt arbessökande finns dokumenterat månad för månad. Du kan också be din handläggare på Arbetsförmedlingen skriva ett intyg där denne personligen intygar att du varit helt arbetssökande och till arbetsmarknadens förfogande under hela tiden du varit inskriven. Kontakta Arbetsförmedlingen för att få hjälp.

9. Var hittar jag mitt lånenummer/försäkringsnummer? 

Du hittar ditt lånenummer, försäkringsnummer eller kontraktnummer i det försäkringsbrev som skickades till dig då du tecknade försäkringen.  Om du inte har tillgång till ditt lånenummer/försäkringsnummer då du anmäler ditt ärende på vår onlinetjänst, kan du ange nummer 12345. 
 

10. Var kan jag se vilket startdatum min försäkring har?

Försäkringens startdatum framgår i det försäkringsbrev som skickades till dig då du tecknade försäkringen. Om du har utökat din kredit är det möjligt att din försäkring har fått ett nytt startdatum.
 

11. Hur lång tid tar det att få svar på mitt ärende? 

Givet att vi har alla efterfrågade dokument tillhanda, återkommer vi till dig med ett besked per post  så snabbt som möjligt. Vi kontaktar dig ifall vi behöver kompletterande information vilket du alltid kan ladda upp på vår hemsida https://www.clpnet.com/customer/homese.
 

12. Om mitt ärende blir beviljat, behöver jag då betala mina lånekostnader själv? 

Fram tills du har fått ett beslut gällande ersättningen ska du betala de låneomkostnader som aviseras från banken/långivaren. Om ditt ärende beviljas kommer du att få besked per post om summa för utbetalning samt när och hur betalningen görs. Om din faktiska månadskostnad är högre än ersättningen du får genom försäkringen betalar, du enligt villkoren själv mellanskillnaden till banken/långivaren.
 

13. Om mitt ärende blir beviljat, hur länge kan jag få ersättning från försäkringen?

Perioden för ersättning beror på dina försäkringsvillkor och hur länge försäkringen kan lämna ersättning för sammanhängande hel arbetslöshet eller sjukskrivning. De flesta försäkringar har en 30 dagars karens, vilket innebär att ersättning kan lämnas från och med den 31a dagen av sammanhängande arbetslöshet/sjukskrivning och kan lämna ersättning i högst 12 månader för sammanhängande arbetslöshet/sjukskrivning. I dina försäkringsvillkor under Ersättning och Ersättningsregler hittar du information som gäller din försäkring.
 

14. Min visstidsanställning upphörde på avtalat slutdatum, kan jag ansöka om ersättning?

Försäkringarna omfattar inte arbetslöshet om din tidsbegränsade anställning (t ex vikariat, provanställning, projektanställning eller säsongsarbete) upphör på avtalat slutdatum.
 

15. Vad kan jag göra om jag har frågor kring beslutet eller om jag inte delar er bedömning ?

Om du har frågor om beslutet eller om du inte delar vår bedömning bör du först kontakta oss så kan vi förklara det närmare och reda ut eventuella missförstånd. Om du efter kontakt med oss vill få ditt ärende prövat igen bör du börja med att begära omprövning hos oss genom att skriva till clp.se.kundombudsman@partners.axa eller AXA Kundombudsman, Box 7439, 103 91 Stockholm. Skriv vad du anser vara fel och vilken ändring du begär. Ange ditt namn, personnummer och ärendenummer. Om du inte är nöjd med vårt beslut eller vårt svar efter begäran om omprövning, kan du kostnadsfritt föra saken vidare till den Allmänna reklamationsnämnden www.arn.se eller vända dig till Personförsäkringsnämnden www.forsakringsnamnder.se/personforsakringsnamnden/provning-i-namnden-pfn/.
 

16. Hur kan jag säga upp försäkringen?

Du kan när som helst säga upp din försäkring. I dina försäkringsvillkor under Uppsägning, hittar du information om hur du kan avsluta din försäkring. De flesta försäkringar avslutas hos den bank/långivare/låneförmedlare du tecknade försäkringen genom. Om din försäkring enligt villkoren ska avslutas genom försäkringsgivaren AXA ska uppsägningen göras skriftligen till AXA, Box 7439, 103 91 Stockholm eller per e-post till clp.se.kundservice@partners.axa. Ange ditt namn, personnummer och lånenummer/försäkringsnummer.
 

17. Kontakta oss om du har frågor
 • Skicka en kontaktförfrågan via formuläret som finns under Kontakta Oss på vår hemsida https://clp.partners.axa/se/Skadeanmalan

 • Maila oss på clp.se.kundservice@partners.axa

 • Skriv till oss på AXA Partners – Credit & Lifestyle Protection, Box 7439, 103 91 Stockholm