AXA Partners, Sveriges filial – Sekretesspolicy

Denna webbplats ägs, drivs och upprätthålls av AXA Partners, Sveriges filial. Att skydda din integritet är väldigt viktigt för oss. Vi uppskattar ditt förtroende och har upprättat denna sekretesspolicy för att hjälpa dig förstå hur vi samlar in, skyddar och använder din Personliga Information. Med ”Personlig Information” avses information som identifierar och hänförs till dig och andra.

Om du gör en skadeanmälan online, kommer Försäkringsgivaren som beviljat din försäkring att vara Personuppgiftsansvarig för all Personlig Information som du lämnar in. Varje sådant bolag kommer att behandla din Personliga Information i enlighet med denna sekretesspolicys villkor. Försäkringsgivaren har detaljerats i försäkringsavtalets villkor. Alternativt kan du kontakta oss på clp.se.kundservice@partners.axa eller ringa oss på 08-502 520 63.

Hur vi samlar in din Personliga Information
Då du besöker vår webbplats

Du kan besöka vår webbplats och ha tillgång till vissa funktioner utan att avslöja Personlig Information.

I dessa fall samlar våra webbservrar in namnet på domänen som du använde för att få tillgång till Internet (till exempel "aol.com" eller "yahoo.com"), den webbplats du kom från och går vidare till.

Vi kan välja ut utomstående företag som utför tjänster å våra vägnar och använda denna information för att mäta antalet besök, genomsnittstiden för varje besök, vilka sidor som besöks och allmän statistik om användningen av vår webbplats. Vi kan även använda denna information för att kontrollera webbplatsens prestanda och för att göra den lättare att använda.

Vi kan sammanställa statistik om våra kunder, försäljning, besöksfrekvens och tjänster och dela denna statistik med tredje part. I de fall då vi delar denna statistik med tredje part innehåller den dock ingen personidentifierbar information.

Registrerade användare

Du måste kanske registrera dig för att få tillgång till och använda andra funktioner såsom Onlinetjänsten för ersättningsansökan. När du har registrerat dig som medlem kan vi samla in Personlig Information varje gång du besöker vår webbplats.

Skadeanmälan online

Om du gör en ersättningsansökan är vi kanske tvungna att samla in Personlig Information av dig för att behandla ditt ärende.

Cookies

Cookies är små datafiler som webbläsaren lagrar på datorns hårddisk. Vi använder cookies för att säkerställa att du kan dra nytta av och använda Onlinetjänsten vid begäran. Du kan kanske ställa in din webbläsare så att du får ett meddelande varje gång du tar emot en cookie eller för att hindra cookies från att skickas.

Observera dock att om du väljer att inte ta emot cookies, kan det hända att du inte kan använda vissa av funktionerna på vår webbplats.

Vi samlar eventuellt in Personlig Information på andra sätt (såsom från formulär du fyllt i då du ansökt om försäkring och anmält ärenden, samtal och email från tredje parter såsom vittnen och medicinska experter).

Hurdan Personlig Information vi samlar in

Beroende på ditt förhållande med oss, kan Personlig Information som vi samlar in innefatta:

 • Generella identifikations- och kontaktuppgifter såsom ditt namn, din adress och andra kontaktuppgifter samt födelsedatum.

 • Hälsorelaterad information såsom ditt nuvarande hälsotillstånd, detaljer om eventuella skador eller funktionshinder och medicinsk historia.

 • Finansiell information såsom detaljer om ditt bankkonto samt om kredithistoria.

 • Annan känslig information såsom religiös övertygelse och eventuella brottsliga domar.

 • Dina marknadsföringspreferenser i enlighet med dina anvisningar.

 • Information som möjliggör oss att erbjuda dig andra produkter och tjänster.

Hur vi använder din Personliga information

Vi använder din Personliga Information för att:

 • Behandla din försäkringsansökan

 • Behandla alla dina ärenden du eventuellt anmäler.

 • Skicka dig information om ditt försäkringsavtal

 • Erbjuda förbättrad kvalitet, skolning och säkerhet.

 • Genomdriva marknadsundersökning.

 • Förse dig med marknadsföringsinformation (inklusive information om produkter och tjänster som erbjuds av utvalda tredje parter) i enlighet med dina marknadsföringspreferenser.

 • Efterleva gällande lagstiftning och rättsliga föreskrifter.

 • Fastställa och försvara lagliga rättigheter.

 • Förebygga, upptäcka och undersöka brott, inklusive bedrägeri och pengatvätt.

Vi delar inte Personlig Information med tredje parter för några andra ändamål än dem som beskrivs ovan. Vi säljer till exempel inte Personlig Information till tredje parter som vill marknadsföra sina produkter och tjänster till dig.

Uppgifter om barn

Vi erbjuder inte försäkringsavtal eller serviceavtal till minderåriga barn eller samlar in information om dem med avsikt. Vi eftersträvar att upphäva ett serviceavtal, återbetala premien eller betalningen och att radera detaljerna om sådana individer då en förälder eller vårdnadshavare meddelar oss att personliga uppgifter har erhållits av deras barn i detta sammanhang. Dock kan viss information om barn samlas in och användas i samband med ett försäkringsärende eller med erbjudande av en tjänst, till exempel då detta är relevant i fråga om försäkringsärendets eller serviceavtalets omständigheter och därtill hörande sårbarheter.

Delning av din Personliga Information

Vi kan dela information som vi samlar in med andra organisationer och företag enligt nedan. Vi kräver att de organisationer som vi delar information med endast använder informationen för avsett ändamål. Information kan delas med följande tredje parter:

 • Bolaget som beviljar och undertecknar ditt försäkringsavtal.

 • Bolaget som återförsäkrar ditt försäkringsavtal.

 • Tjänsteleverantörer: Vi kan dela viss information till våra utomstående tjänsteleverantörer (såsom juridiska rådgivare, bedrägeriutredare, självständiga medicinska rådgivare, polisen samt diverse statliga myndigheter) samt distributörer till våra produkter. I samtliga fall kräver vi att de tjänsteleverantörer med vilka vi delar Personlig Information rättar sig efter riktlinjerna i vår sekretesspolicy och endast använder informationen för avsett ändamål. Vi delar Personlig Information med dessa tjänsteleverantörer för att kunna ge dig bättre service.

 • Vi kan dela din Personliga Information till våra koncernbolag för ändamål som framgår ur denna sekretesspolicy. Överföring av Personlig Information inom AXA-koncernen omfattas av AXA-koncernens bindande bolagsföreskrifter BCR (Binding Corporate Rules).

 • Andra försäkringsgivare, tillsynsmyndigheter samt industri- och offentliga organ.
  Emellanåt kan vi också dela Personlig Information med andra försäkringsgivare då det är nödvändigt gällande de i denna sekretesspolicy angivna syften. Detta kan innefatta överföring av sådan information till andra länder, inklusive länder utanför EES (se avsnitt ”Internationell överföring av Personlig Information” nedan).

Rättslig grund för användning av din information

Vi samlar in, använder och delar din Personliga Information för följande orsaker:

 • Insamling och användning av Personlig Information är nödvändigt för att verkställa ditt försäkrings- eller serviceavtal, till exempel för att administrera din försäkring, behandla anmälningsärenden och tillhandahålla relevanta tjänster.

 • Insamling och användning av Personlig Information är nödvändigt för att ditt försäkringsavtal som du ingått med ett annat bolag ska kunna verkställas, så att vi kan tillhandahålla hjälp eller tjänster och/eller betala ut ersättning till dig, då dessa är förmåner som behandlas och genomförs av oss.

 • Insamling och användning av Personlig Information sker i vårt berättigade intresse, till exempel för att driva vår verksamhet, behandla ärenden, erbjuda tjänster, svara på förfrågningar, upprätthålla journaler över kommunikation, hantera klagomål, förstärka efterlevnad av våra villkor och undersöka bedrägeri.

 • Insamling, användning och delning av Personlig Information för genomförande av sanktionskontroll.

 • Delning av Personlig Information görs i den mottagande tredje partens, till exempel våra affärspartners som granskar oss eller tredje parter som hanterar ärenden under våra försäkringsavtal, berättigade intresse.

 • Insamling, användning eller delning av Personlig Information för att efterleva en rättslig skyldighet, till exempel då vår lagstiftare eller brottsbekämpande myndigheter så kräver.

 • Vi erhåller ditt samtycke, särskilt för kommunikation för direkt marknadsföring och, under vissa omständigheter, för delning av din Personliga Information.

Säkerhet av insamlad information

Vi har strikta fysiska, elektroniska och administrativa säkerhetsanordningar i enlighet med gällande standard för att förhindra att någon får obehörig eller olämplig tillgång till din Personliga Information. Vi begränsar tillgången till Personlig Information till medarbetare och tjänsteleverantörer som behöver denna information för att besvara dina frågor eller uppfylla dina önskemål.

Vi använder krypterings- och verifieringsverktyg för att skydda den information som vi samlar in på vår webbplats. Dock är kommunikation via e-post som sker utanför vår webbplats kanske inte skyddad. Om du vill skicka mycket konfidentiell information, till exempel kreditkortsnummer, kan det vara bättre att ringa eller skicka informationen via vanlig post istället för e-post.

Vi har utvecklat en adekvat process för att identifiera och kommunicera varje säkerhetsincident inom 72 timmar och för att lösa det inom skälig tid.

Bevarande av Personlig Information

Din Personliga Information kommer att bevaras så länge som de i denna policy angivna ändamålen förutsätter. Detta innefattar bevarande av viss Personlig Information då vårt förhållande upphör, i synnerhet för att lösa eventuella tvister och för pågående eller framtida rättsliga processer och för att upprätthålla uppgifter om våra tjänster, och på annat sätt följa våra rättsliga skyldigheter och försvara våra lagstadgade rättigheter.

Vi förbinder oss att hålla din Personliga Information säker, konfidentiell, exakt och effektiv för denna användarperiod.

Vid slutet av bevaringsperioden kommer den Personliga Informationen som berör dig att anonymiseras eller förstöras.

Dina marknadsföringspreferenser

Vi kan använda och delar ibland ut din Personliga Information i den utsträckning som tillåts genom marknadsföringslagstiftning och övrigt tillämplig lagstiftning som förbättrar eller utökar de tjänster som vi kan erbjuda dig. Du kan välja att avstå från detta när som helst genom att kontakta oss på clp.se.kundservice@partners.axa eller ringa oss på 08-502 520 63.

Vi erbjuder dig även regelbundet möjligheter att avstå från detta.

 • E-post: Om du inte längre vill motta e-post gällande marknadsföring, kan du avstå från detta genom att klicka på länken ”avstå” som finns i varje e-post eller genom att kontakta oss i enlighet med anvisningarna ovan.

 • Textmeddelanden/telefonkommunikation/post: Du kan avstå från dessa genom att kontakta oss i enlighet med anvisningarna ovan.

Vänligen notera att vi inte kan radera din Personliga Information från utomståendes register till vilka information redan tilldelats. Även om du väljer att inte motta marknadsföringsmeddelanden kommer vi att skicka dig viktiga administrativa meddelanden.

Genom att aktivt acceptera villkoren i denna sekretesspolicy genom att markera kryssrutan på vår hemsida samtycker du till delning av Personlig Information eller rapportering av information enligt ovan.

Internationell överföring av Personlig Information

Till följd av vår verksamhets globala karaktär blir vi kanske tvungna att överföra Personlig Information till våra koncernbolag eller tredje parter i andra länder för de syften som anges i denna sekretesspolicy. I sådana fall försäkrar vi att din Personliga Information ges samma nivå på skydd som dataskyddslagstiftningen i Sverige.

Känslig information får inte överföras utanför europeiska ekonomiska samarbetsområdet utan att du underrättas om detta före en sådan överföring och gett ditt samtycke.

Tredje parters webbplatser

Vi svarar inte för innehållet, säkerheten eller metoderna för insamlingen av information på en tredje parts webbplats, inklusive sådana som vår webbplats länkar dig till. Du bör noggrant läsa igenom sekretesspolicyn för varje webbplats som du besöker för att få information om hur de samlar in, använder och delar information.

Dina lagstadgade rättigheter

I enlighet med dataskyddslagstiftning har du rätt att:

 • Få en kopia av den Personliga Information vi har om dig, tillsammans med annan information och hur vi behandlar den;

 • Begära rättelse av felaktiga uppgifter, och under vissa omständigheter begära att vi raderar eller begränsar användningen av dina uppgifter, eller på annat sätt motsätta dig vår behandling av dina uppgifter för direkt marknadsföring eller av skäl som relaterar till din särskilda situation;

 • Motsätta dig en behandling på din Personliga information;

 • Begära att din Personliga Information ändras;

 • Begära att din Personliga Information raderas;

 • Erhålla en kopia eller få en kopia skickad till ett annat bolag (överförbarhet av data) (I maskinläsbart format) av Personlig Information som vi erhållit av dig, i vilket fall vi behandlar det elektroniskt baserat på ditt samtycke eller då det är nödvändigt för att uppfylla vårt avtal
  med dig. Sådana uppgifter kan överföras till en annan Registeransvarig (såsom en annan försäkringsgivare);

 • Lämna in ett klagomål om hur vi behandlar dina uppgifter till Datainspektionen. Vänligen besök www.datainspektionen.se för vidare information om hur detta kan göras.

 • Dra tillbaka vilka som helst samtycken som du har gett oss i fråga om användning av din Personliga Information när som helst. Detta innefattar samtycke att ta emot direkt marknadsföring.

 • Notera att det föreligger vissa begränsningar och undantag till dessa rättigheter som vi kan använda oss av beroende på omständigheterna.

Kontakta oss

Om du har några frågor rörande denna sekretesspolicy eller vill utöva dina rättigheter avseende dataskydd:
Dataskyddsansvarige

Adress: AXA Partners – Credit & Lifestyle Protection Attn: Oscar Tuutti, Box 7439, 103 91 Stockholm

E-post: Clp.se.dataprivacy@partners.axa

Ändringar av denna Policy

Vi rekommenderar att du läser igenom denna sekretesspolicy med jämna mellanrum för att hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar. Vi förbehåller oss rätten att ändra eller göra tillägg till denna sekretesspolicy, men information om större ändringar finns tillgänglig på denna webbplats minst 30 dagar före ändringen.

Senast uppdaterad: 21.12.2021